Ekobrott

Ny standard ska minska kriminaliteten

Produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea var högst i Stor-Stockholm och lägst i södra Sverige. Foto: Byggvärlden

För att undvika oseriösa underentreprenörer tar nu SIS fram den nya standarden TK 618, som ska vara klar till sommaren.
Det finns ingen liknande standard i dag som angriper den här problematiken, säger Dan Nilsson, standardiseringschef på SIS.    

Syftet med den nya standarden är att kunna säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer” kan äga rum. SIS (Svenska Institutet för Standarder) nya verktyg ska kunna användas av alla sektorer, men ska lämpa sig särskilt väl för byggsektorn som de senaste åren har haft stora problem med oseriösa underentreprenörer. Något som också regeringen har lyft och den senaste tiden har presenterat åtgärder mot.

– Byggsektorn passar bra in för den här standarden eftersom den har en utformning med många underleverantörer, säger Dan Nilsson.

Publiceras till sommaren

Knuten till SIS arbete med standarden finns en kommitté med representanter från både den offentliga och privat sektorn, bland annat Göteborgs stad, Uppsala kommun, Bolagsverket, UC och ID06. Dessa har återkommande möten om utformningen av standarden.

– Arbetet går bra, tanken är att den ska publiceras i mitten av 2022. Just nu skickas den ut på remiss för kommenterar och synpunkter, säger Dan Nilsson.

I den nya standarden finns ett antal krav som leverantören ska leva upp till för att kunna erhålla ett certifikat för standarden. Bland annat ska man ska kunna visa upp sina registrerade uppgifter, behörigheter och certifikat, ekonomisk ställning och redbarhet, leveransförmåga, personalresurser och olika skatteuppgifter.

Ordning och reda

– När det gäller till exempel intyg och behörighet så är det viktigt att någon kan verifiera att ett företag uppfyller dessa krav. Det blir ordning och reda. Ett företag som anlitar en underentreprenör behöver bara fråga om de är verifierade enligt den här standarden, svarar företaget ja, så är det bara att köra, säger Dan Nilsson och fortsätter:

– Det är valfritt att använda standarder, men förhoppningsvis kan denna skärpa konkurrensen inom de här områdena. Om vi höjer lägstanivån för de här frågorna så höjer vi samtidigt tröskeln för dem som är ute i ogjort väder.

Finns det ingen liknande standard i dag?

– Nej, det finns det inte. Det finns standarder som rör leverans- och produktionskedjor, men inte av det här snittet som angriper den här problematiken på det här sättet, vare sig i Sverige eller Europa.

Hur når ni ut med den här nya standarden?

– Vi brukar ha ett lanseringsseminarium eller någon form av aktivitet där vi ibland även kopplar på en utbildning för att hjälpa de potentiella användarna. Ibland tar det ett halvår eller år innan en standard börjar nå en spridning. Några måste börja sprida nyttan med den så att andra sedan kan haka på.

Faktaruta:

TK 618 består egentligen av två standarder som hör ihop. Dels SS 618000 (Säkra leverantörer – verifiering av leverantörskedja) samt SIS/TS 618010 (Säkra affärer – Verifiering av leverantör – Program för verifiering).  

Om SIS

SIS är en ideell förening som är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. SIS har drygt 1 100 medlemmar (företag, myndigheter, organisationer) och 160 medarbetare.