Nyheter

Ny studie om transport och miljö

Lunds Tekniska högskola och Cementa AB undersöker hur materialtransporter inom byggsektorn påverkar miljön.
Forskningen visar bland annat att utsläppen uppgår i genomsnitt till 613 kilo koldioxid per lägenhet för betong och 920-1 131 kilo koldioxidutsläpp per lägenhet för träprodukter.

I en nyligen genomförd studie har transportavståndet beräknats för leveranser av betongprodukter till flerbostadshus byggda under 2012.
Det totala transportavståndet beräknades i genomsnitt till 439 kilometer per lägenhet vilket motsvarar 613 kg koldioxid.

För att undersöka hur transportavståndet påverkas då produkter som till största delen färdigställs i fabrik används, beräknades även transportavstånd för fabrikstillverkade plan- och volymelement av trä.
I detta fall blev det totala genomsnittliga avståndet 920-1 131 kilometer per lägenhet vilket motsvarar utsläpp av 920-1131 kg koldioxid.

De faktiska transporterna för flerbostadshusen som byggdes under 2012 varierade mellan 21 och 2 445 kilometer per lägenhet vilket innebär en skillnad i cirka 3 ton koldioxidutsläpp per lägenhet.
Den stora spridningen visar på behovet av att materialtransporternas avstånd måste beaktas specifikt i varje byggprojekt.

– Byggsektorn är starkt beroende av väl fungerande godstransporter. Transporter på vägar påverkar samtidigt människor och miljö, och det är därför angeläget att effektivisera transporter så att de minimerar inverkan på människor och miljö samtidigt som behovet av transporter tillgodoses. Ett första viktigt steg i denna riktning är att kartlägga hur transporter inom byggsektorn faktiskt ser ut, säger Robert Larsson, Industridoktorand, Konstruktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Projektledare Utveckling, Cementa AB, i ett pressmeddelande.

Studien är en första del i ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola och görs i samarbete med Cementa AB.