Nyheter

Nytt avdrag kan sätta fart på VA-branschen

Renare avlopp ska rädda Östersjön. Det hoppas regeringen som vill införa hus-avdrag för enskilda VA-anläggningar.

Under torsdagen fattade regeringen beslut om en ny havsmiljöproposition där en rad åtgärder presenterades för att minska problemet med övergödning och gifter i haven.

— Under allt för många år har allt för lite gjorts mot övergödning och höga gifthalter i våra hav. Världens rikaste länder ska inte ha ett av världens mest förorenade innanhav utanför sina kuster, uppgav miljöminister Andreas Carlgren i anslutning till att propositionen presenterades.

Alliansregeringen vill bland annat införa ett hus-avdrag som ger möjlighet till skattereduktion för ombyggnad av enskilda avlopp för att minska fosforutsläppen. Genom att utvidga avdragsmöjligheten till att omfatta enskilda avlopp ska förhoppningsvis övergödningen av framför allt Östersjön minska.

Av dagens 700 000 fastigheter klarar 300 000 inte dagens reningskrav. Enskilda avlopp står för omkring tio procent av de mänskliga utsläppen av fosfor.

Avdraget ska gälla från 8 december 2008 och kommer exempelvis att kunna gälla installation av infiltrationsanläggningar, markbäddar och minireningsverk.

Övriga åtgärder som föreslås är bland annat totalförbud att släppa ut toaavfall från såväl fritidsbåtar som kommersiella fartyg, förbud mot fosfatdiskmedel, nytt statligt bidrag om 100-120 miljoner kronor per år från och med 2010 till lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning, samt satsningar på storskaliga musselodlingar för att minska mängden närsalter.

Propositionen ”En sammanhållen svensk havspolitik” överlämnas till riksdagen senast den 17 mars.