Nyheter

Nytt förslag om investeringsstödet

Enligt förslaget ska stödet delas upp i en pott för storstäder och en för övriga landet. Foto: Getty Images

Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande ska utformas så att störst andel av stödet hamnar där bostadsbristen är som störst och projekt som beviljas stöd måste påbörjas inom ett år från beslutet, det är några av ändringar som Finansdepartementet föreslår.
Finansdepartementet har nu lämnat förslagen till ändringar till flera remissinstanser.

Promemorian från departementet innehåller bland annat förslag om att:
– en större andel av investeringsstödet ska användas där bostadsbristen är störst och stödet ska därför delas upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet

– om inkomna ansökningar i storstadsregionerna överstiger tillgängliga medel ska bostadsprojekt med flest lägenheter per bostadsarea prioriteras
– ett bostadsprojekt som beviljas investeringsstöd måste påbörjas inom ett år från beslutet.

I promemorian förs också ett resonemang kring möjligheterna att ställa krav på att en andel av de lägenheter som byggs med investeringsstöd ska upplåtas till ungdomar under 27 år eller till hushåll som behöver bostad av sociala skäl.

Efter det att remissinstanserna har lämnat synpunkter på förslagen förväntas regeringen besluta om ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande under hösten 2019.
Ändringarna är tänkta att gälla från den 1 januari 2020.

Regeringen beslutade den 19 juni om vissa förändringar i investeringsstödet som tillämpas på de ansökningar om stöd som inkommit före den 1 januari 2019. Dessa förändringar kvarstår enligt förslaget i promemorian och kommer att tillsammans med de förändringar som kommer att beslutas under hösten att tillämpas på alla ansökningar som inkommit efter den 1 januari 2019.

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 att återkomma med förslag till vilka ekonomiska medel som ska användas för investeringsstödet under kommande år.

Förändringar i investeringsstödet för hyresrätter ingår i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.