Nyheter

Nytt stöd ska minska byggsektorns klimatpåverkan

Jens Johansson, hållbarhetsexpert på Upphandlingsmyndigheten. Bild: Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya klimatkrav som framför allt den offentliga sektorn kan använda för att minska sina klimatavtryck.

Klimatkraven är en del av arbetet med ett regeringsuppdrag för att främja minskad klimatpåverkan inom områdena bygg, anläggning och fastigheter. Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Boverket tagit fram stödet, som framför allt riktar sig till offentliga fastighetsägare och byggherrar för upphandlingar i ett tidigt skede i byggprocessen.

– Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Nu finns tydliga och skarpa klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för husbyggnadsprojekt upphandlas, säger Jens Johansson, hållbarhetsexpert på Upphandlingsmyndigheten.
Kraven på en procentuell minskning av klimatpåverkan finns på tre nivåer; 10, 25 och 40 procent.

– Vi har uppfattat att branschen generellt sett är ovan vid att genomföra klimatberäkningar. Därför är ambitionsnivåerna på minskad klimatpåverkan förhållandevis blygsamma, säger Jens Johansson och tillägger att ambitionerna måste skärpas stegvis framöver för att klara av klimatmålen och undvika globala temperaturökningar om mer än två grader.

Bland annat innehåller de förslag på hur beräkningar ska göras så att beställaren kan se om klimatbelastningen har ökat eller minskat jämfört med ett normalt scenario. Beräkningsanvisningarna fastställer, enligt myndigheten, hur jämförelser mot uppsatta mål och krav kan göras och visar hur projekteringen och byggfasen kan räknas samman. Detta ska underlätta när projektör och utförandeentreprenör upphandlas för sig. 
Beräkningsanvisningarna ger också förslag på hur ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten kan hanteras i klimatbelastningen. De nya kraven innehåller även förslag på vad en handlingsplan bör innehålla och är också anpassade efter var i byggprocessen beställaren är. Medverkat i arbetet med att ta fram klimatkraven har WSP och IVL gjort.