Nyheter

Oenighet om skadestånd

Arbetsdomstolens Lavaldom är inte enhällig. Tre av ledamöterna bedömer skadeståndsfrågan på ett annat sätt än de fyra andra.

Lennart Olovsson på Pappersindustriarbetarförbundet anser liksom vice ordföranden Sören Öman att fackförbunden inte ska behöva betala allmänt skadestånd för de stridsåtgärder som enligt EG-rätten var otillåtna. Kurt Eriksson på Medlingsinstitutet anser att de allmänna skadestånden på sammanlagt 550 000 kronor borde sättas ner med en tredjedel.

Lennart Olovsson håller inte heller med majoriteten när det gäller rättegångskostnaderna. Han anser att rättsläget varit så oklart att parterna i stället skulle stå för sina egna rättegångskostnader.

Arbetsdomstolen avslår enhälligt yrkandena om att begära tolkningshjälp om skadeståndsskyldigheten från EG-domstolen. Även företagets krav på ersättning för ekonomiska skador avslås enhälligt.