Nyheter

Ökad konkurrens ska öka bostadsbyggandet

Stefan Attefall. Foto: Susanne Bengtsson.

Konkurrensen inom bygg- och byggmaterialsektorn är alltför låg i Sverige. Detta fördyrar byggandet och gör det svårt för små och medelstora företag att etablera sig.

Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och komma med förslag kring hur situationen kan förbättras.

– Vi ser nu att bostadsbyggandet ökar i Sverige, men det befinner sig ändå på en för låg nivå. Samtidigt kan vi se att byggpriserna under lång tid ökat snabbare än inflationen. En snabbare planprocess och slopade kommunala tekniska särkrav är viktiga åtgärder för att pressa kostnaderna, , säger bostadsminister Stefan Attefall, i ett pressmeddelande.

– Men vi behöver också se på vilket sätt den låga konkurrensen är ett hinder för bostadsbyggandet och vad man kan göra åt det. Vi vill exempelvis ta reda på varför så få utländska byggbolag har valt att försöka ta sig in på byggmarknaden här. Svenska byggbolag är starka på många håll utomlands men vi ser inte trenden åt andra hållet och det bidrar till den låga konkurrensen och i förlängningen de höga byggpriserna. 

Regeringen har under den gångna mandatperioden genomfört en rad regelförenklingar i plan- och bygglagen. Att bygga fastigheter är dock kostsamma projekt, och det krävs att ett bolag kan ligga ute med ansenligt kapital till dess att bostäderna är klara och kan generera avkastning. Detta kan vara ett problem särskilt för mindre och medelstora byggbolag utan stora ekonomiska muskler. Utredaren ska därför också se över i vilken grad finansieringsproblem är ett hinder små och medelstora bolag att etablera sig på marknaden och komma med förslag till förbättringar. 

Utredare blir ek dr Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

FAKTA

Utredaren ska:

– Se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen

– studera omfattningen av utländska aktörer i an­buds­konkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbygg­ande och lämna förslag som kan främja anbuds­konkurrensen i allmänhet och inslaget av utländska aktörer i syn­nerhet

– utreda omfattningen av och konsekvens­erna för konkurrensen av s.k. horisontell och vertikal integration inom byggsektorn och byggmaterialindustrin samt olika former av ägarsamband i övrigt som är av sådan art att ägandet kan anses ge möjlighet att påverka företaget och dess verksamhet

– med utgångspunkt i de specifika branschförutsättningarna undersöka förutsättningarna för att förbättra konkurrensen inom bygg- och bygg­materialindustrin samt lämna förslag som kan förbättra konkurrensen

– undersöka i vilken utsträckning finansiella restriktioner är ett hinder för bostadsbyggande och, om restriktioner finns, lämna förslag som kan underlätta till­gången till kapital särskilt för mindre och medelstora före­tag