Nyheter

Olyckorna ökar – med tidspress och slarv

Dödsfallen i arbetslivet har ökat på senare år. Och byggbranschen är hårt drabbad. Tidspress, många underentreprenörer och en acceptans för att kringgå säkerhetsregler är några av orsakerna, menar Arbetsmiljöverket.

Hittills i år (fram till den 4 augusti) har 43 dödsolyckor inträffat på arbetsplatser. Det är en liten ökning jämfört med samma period 2007, då 38 personer avled på jobbet.

— Det är alarmerande att så många dödsolyckor har skett i år. Det är av yttersta vikt att arbetsgivarna på ett seriöst sätt arbetar med att förebygga skador och olyckor på arbetsplatsen, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Sett lite längre tillbaka i tiden har ökningen av antalet dödsolyckor varit större. Mellan 2003 och 2007 ökade dödsolyckorna med 34 procent medan antalet förvärvsarbetande endast ökade med 9 procent under samma period.

Risken att dö på jobbet är näst störst i byggbranschen och allra störst inom jord- och skogsbruket.

Förra året drabbades jord- och skogsbruket av 23 dödsfall per 100 000 sysselsatta, medan motsvarande siffra för byggbranschen var sex dödsfall.

Arbetsmiljöverket har tillsatt en arbetsgrupp som ska analysera dödsolyckor och ge förslag på åtgärder. Rapporten ska presenteras i september.

Mest drabbade av dödsfall är små företagare och ensamföretagare. Cirka 60 procent av dödsolyckorna sker i företag med färre än 20 anställda.

Arbetsmiljöverket har sett några troliga orsaker till de många dödsfallen:

• De som är samordningsansvariga för arbetsmiljön har en alltmer komplex roll med underentreprenörer i flera led.

• Arbetskraftsbrist leder till att fler mindre företag med outvecklat arbetsmiljöarbete anlitas.

• Det finns en acceptans inom vissa branscher att kringgå säkerhetsreglerna, särskilt inom bygg och transport.

• Ökad tidspress leder till felhandlingar och avsteg från reglerna.

• Riskbedömning görs inte och dokumentation saknas.

• Utländsk arbetskraft förekommer allt mer på arbetsplatserna. Språksvårigheter och bristande arbetsmiljökunskaper ökar risken för olyckor.