Nyheter

Osäker framtid för trä- och möbelindustrin

David Johnsson. Foto: Sören Andersson

Trots en stabilisering på bostadsmarknaden skapar coronaviruset osäkerhet när trä- och möbelindustrin blickar framåt. Prognoser som görs under våren kommer att vara mycket osäkra tills virusets konsekvenser blivit överblickbara.

Orderingången för antal småhus under 2019 ligger på i princip oförändrad nivå jämfört med 2018, vilket innebär att nedgången under 2018 kan ha bromsats. Påbörjade småhus och antalet beviljade bygglov för småhus har däremot fortsatt att minska. Statistiken för beviljade bygglov har dock en tidsmässig eftersläpning.
För produktgrupperna dörrar, fönster och trappor varierar utfallet för året; omsättningen för dörrar visar en liten uppgång, för fönster en liten minskning medan trappor har en fortsatt minskning på cirka 10 procent jämfört med 2018. För möbler ökade omsättningen inom tillverkning något (enligt preliminära siffror) medan den totala försäljningen av köksinredningar låg närmast oförändrad mot 2018. Exporten av möbler har ökat som andel av total produktion medan export av köksinredningar är oförändrad jämfört med 2018.

– Utvecklingen för våra branscher under 2019 blev inte så dyster som tidigare prognoser hade förutspått. Den förväntade lågkonjunkturen slog inte igenom men kan komma att göra det under 2020, förstärkt och driven av Coronapandemin. Industrin som helhet sätter sitt hopp till att regeringen genomför genomgripande åtgärder för att stimulera efterfrågan. Det tillfälliga avskaffandet av det andra amorteringskravet är för våra branscher ett litet men dock efterlängtat steg i rätt riktning, säger David Johnsson, vd på TMF. 

I rapporten skriver man att ur ett historiskt perspektiv har epidemier av liknande slag som covid-19 fått kortvariga ekonomiska effekter och mycket av den minskade aktiviteten i produktionen har kunnat återhämtas när länder fått kontroll över utbrotten. Men man lyfter fram den kinesiska ekonomins ökade betydelse och menar att coronavirusets effekt på ekonomin har lagts på toppen av osäkerhetshögen, där handelshinder, Brexit, en svag krona och en redan försvagad global konjunktur har samlats. För att konjunkturen ska förbättras krävs därmed ökad konsumtion, investeringar eller en expansiv finans- eller penningpolitik, enligt Trä- och Möbelföretagens marknadsrapport.