Nyheter

Överklagar beslut om Slussens bussterminal

Detaljplanen för den nya bussterminalen i Katarinaberget har överklagats. Bild: Link Arkitektur

Föreningen Bevara Slussen överklagar detaljplanen för bussterminalen vid Slussen.
Föreningen anser att beslutet är fattat av politiker som inte satt sig in i de allvarliga brister beträffande säkerhet och svårlösta tekniska problem  såväl under byggtiden som under driftstiden, som skulle uppstå om planen förverkligades.

20 mars antog kommunfullmäktige i Stockholm detaljplanen för Slussens nya bussterminal i Katarinaberget.

Bevara Slussen anser att det finns brister i både informationen kring den planerade terminalen och hur det kommer att utformas.

Det samråd som hölls i Medborgarhuset tisdagen den 14 juni 2016 med efterföljande utställning på Stockholm stads stadsbyggnadskontor var inte korrekt genomförda, menar Bevara Slussen.

De anser bland annat att bilderna som visades var svårtydda, att det saknades enkla ritningar på terminalen med måttangivelser, at det saknades en bra illustration med genomskärning som kunde förklara terminalens läge och att det saknades information om flytt av 500 meter lång avloppstunnel. 

När det kommer till själva bussterminalen pekar Bevara Slussen på flera brister, bland annat att brandrisken inte är utredd på ett tillfredställande sätt, att trånga passager inne i bussterminalen förhindrar säker utrymning vid exempelvis brand och själva plattformen är för kort. 
De påpekar också att ansvarsfrågan är inte klarlagd i planhandlingarna, det vill säga vem som har huvudansvaret för säkerheten i bussterminalen.

Föreningen förordar istället en säker och fungerande lösning i markplanet närmast tunnelbanan och stadsbussarna.
De avslutar sin skrivelse med orden:
”Bussterminalen i Katarinaberget är ett högriskprojekt som vi anser bör stoppas.”

18 april lämnade föreningen Bevara Slussen in sin överklagan av bussterminalen till Stadsbyggnadskontoret för vidare befordran till Mark- och Miljödomstolen.