Nyheter

Överklagar till Högsta domstolen

Det planerade Örndalen Resort. Bild: Millimeter Artkitekter

Personerna bakom den planerade skidanläggningen Örndalen Resort i Härjedalen ger sig inte. Projektet stoppades i Mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till att ett örnpar kan hotas.
Örndalen Resort menar att domstolen har tillämpat lagen felaktigt, och överklagar beslutet till Högsta domstolen.

Mark- och miljööverdomstolen avslog i oktober en begäran att bevilja prövningstillstånd för skidanläggningen Örndalen Resort i Härjedalen. Men nu överklagas deras dom till nästa instans, Högsta Domstolen. 

– Fallet borde prövas eftersom prejudikat saknas när det gäller hur artskyddsförordningen ska tillämpas i skidanläggningar. Vi menar att vår sak har stöd i EU-rätten och överklagar därför Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort, i ett pressmeddelande. 

Artskyddsförordningen syftar till att bevara vilda växter och djur vid förändring av och påverkan på naturen. Enligt EU-rätten måste negativa effekter på en arts bevarandestatus kunna påvisas för att artskyddsförordningen ska kunna tillämpas på det här aktuella sättet. Det tog inte den lägre instansen, mark- och miljödomstolen, hänsyn till när den valde att avslå en ansökan om miljötillstånd för den planerade alpina året-runt-satsningen i Härjedalen. I det överklagande som inlämnades till Mark- och miljööverdomstolen anser Örndalen Resort att de visade att sådana effekter inte föreligger.

– Vi har hela tiden gjort vårt yttersta för att skydda det aktuella örnparet. De fågelskyddszoner om minst tusen meter som vi planerar för ger dem ett mycket starkt skydd, säger Mats Svensson.

Örndalen Resort kommer att utveckla sin talan till Högsta domstolen.

 Fullt utbyggd planeras året-runt-verksamheten i Örndalen ha 7 000–7 500 bäddar och bidra med 400 långsiktiga årsarbeten.