Nyheter

Pausar arbetet med Förbifarten

Häggvik när vägen är klar. Bild: Trafikverket

Entreprenören NCC trappar ner på bygget i Förbifart Stockholms entreprenad vid Häggvik.

Anledningen är att de inte är nöjda med de arbetshandlingar som ligger till grund för bygget. 

– Handlingarna innehåller bristfällig information och saknar uppgifter, säger Bertil Schmidt, avdelningschef på NCC anläggning Stockholm.

NCC tilldelades etapp Häggvik av Trafikverket i maj 2016. I bygget ingår att projektera och bygga en ny trafikplats på E4 vid Häggvik norr om Stockholm.

Efter nyår har NCC trappat ner på produktionen då de menar att det inte finns förutsättningar för att driva arbetet vidare på grund av otydliga arbetshandlingar, som levererats som digitala modeller.

– De innehåller så mycket brister och oklarheter att det inte är förenligt med den kvalitet vi vill leverera och de ger oss inte möjlighet att bereda och planera arbetet som vi vill, säger Bertil Schmidt.

Enligt honom är Häggvik en komplicerad geometrisk etapp, jämfört med Hjulstaetappen, som NCC också har kontrakt på i projekt Förbifart Stockholm. Vägsträckan är också en av Sveriges mest trafikerade varför hänsyn måste tas till tredje man.

– Häggvik är komplext med tolv olika filer som ska kopplas ihop. Det är många kompetenser inblandade. Det måste vara precision i ritningarna för att vi ska kunna planera för till exempel släntlutningar och dagvattenrör.

Trafikverket håller inte med om att handlingarna är bristfälliga.

– Vi delar inte synen på detta utan anser att handlingarna kan utgöra underlag för produktionen. Men vi för en konstruktiv dialog med NCC, säger Johan Brantmark, projektchef på Trafikverket.

NCC väntar nu på att Trafikverket ska komma med uppdaterade handlingar. Under tiden har arbetet trappats ner.

– Det vi gör nu är att vi gräver klart för en dagvattendamm.  Vi har fått omplacera personal, vilket har gått hyggligt på tjänstemannasidan men varit svårare för yrkesarbetare. Vi för också diskussioner med leverantörer. Vi hoppas att arbetet kan komma igång igen under våren, säger Bertil Schmidt.

Trafikverket har implementerat digitala handlingar i flera av sina projekt.

– Det är olyckligt att NCC upplever att det inte blivit bra i det här fallet.  Ingenting i den här diskussionen förändrar min uppfattning om digitala handlingar. Vi är inne i en snabb och bra utveckling, och vi har implementerat BIM i många projekt där det fungerat bra. Jag vill inte dra några generella växlar av det här, säger Johan Brantmark.

 
FAKTA

  • Trafikplats Häggvik är den nordligaste anslutningspunkten till Förbifart Stockholm, den 21 km långa led som ska binda samman de norra delarna av Stockholms län med de södra. 
  • I NCC:s uppdrag ingår förutom en stor mängd schaktningsarbeten projektering och bygget av två stycken 260 meter långa betongtunnlar, fyra broar samt ett antal stödmurar, brand- och bullerskydd, el- och vatten- och avloppsledningar samt dagvattenpumpstation och magasin.
  • Arbetet med att bygga trafikplatsen beräknas ta cirka fem år.
  • Ordervärdet uppgår till 740 MSEK.

Källa: NCC