Nyheter

Peab skjuter upp utdelning av fastighetsbolag

Jesper Göransson VD och koncernchef Peab. Foto: Peab

Peabs styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en extra utdelning av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolag som innehåller Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. 

Flera andra bolag, som Skanska, meddelade också på tisdagen att de väljer att dra tillbaka tidigare förslag om aktieutdelning.

Till följd av Coronavirusets spridning och dess effekter det har i omvärlden och på de finansiella marknaderna har Peabs styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en extra utdelning av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolag som innehåller Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande. 
”Den osäkra situation som råder i omvärlden gör att tidpunkten nu inte är den rätta att genomföra noteringen av bolaget.”

Avseende den föreslagna ordinarie utdelningen i Peab AB om 4,20 kr per aktie kommer styrelsen att utnyttja tiden fram till dess att kallelse till årsstämma publiceras, senast den 8 april 2020, för att följa utvecklingen och överväga om föreslagen ordinarie utdelning kan kvarstå eller behöver förändras.

– De senaste veckornas utveckling med coronavirusets spridning har inneburit en dramatisk förändring på kort tid. Påverkan på Peab har hittills varit begränsad men då läget är osäkert och svårt att överblicka har styrelsen valt att senarelägga processen med att dela ut vårt fastighetsbolag. Arbetet med att bilda och strukturera bolaget fortsätter utan avbrott, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef, i pressmeddelandet.    

– Avseende kontantutdelningen kommer styrelsen att använda tiden fram till den 8 april för att skapa en så god uppfattning om situationen som möjligt och då lämna det slutliga förslaget. Peabs finansiella ställning är stabil men det är av största vikt att ha så god överblick som möjligt när förslaget lämnas till årsstämman.

Även Skanska meddelade på tisdagen att de beslutat att återkalla förslaget om utdelning. Skanskas årsstämma äger rum den 26 mars.  ”Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att återkalla förslaget om utdelning till årsstämman den”, skriver Skanska och konstaterar samtidigt att koncernen har en stark balansräkning med god likviditet och väl tilltagna outnyttjade kreditlöften. 

Götenehus meddelar att man fattat liknande beslut trots sin goda finansiella ställning. ”Beslutet att dra tillbaka förslaget om utdelning har fattats trots att Götenehus finansiella ställning är mycket bra. Soliditeten i koncernen översteg 40 procent vid årsskiftet. Verksamheten har hittills under första kvartalet utvecklats stabilt. Koncernens likviditet är god”, skriver Götenehus i ett pressmeddelande.  ”Det är däremot i nuläget svårt att bedöma hur långvarig eller hur djup den pågående krisen kommer att bli. Styrelsen har därför av försiktighetsskäl och av omsorg av koncernens långsiktiga utveckling fattat dagens beslut.”     

JM meddelar att valberedningen ändrat sitt förslag till årsstämman 2020 avseende arvoden till styrelsen. ”Mot bakgrund av den osäkerhet som råder med anledning av covid-19 har valberedningen för JM AB beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman innebärande att styrelsearvodena inte ska höjas utan valberedningen föreslår oförändrade arvoden för ordinarie ledamot, styrelsens ordförande och för styrelsens utskott”, skriver JM.