Nyheter

Prime Living hotas av vite

Bygget av studentbostäder Spånga i Stockholm har precis som projektet i Göteborg kantats av förseningar och problem. Foto: Samuel Karlsson

Ett strandat bygge av tillfälliga studentbostäder har lett till ett föreläggande om vite på flera hundratusen kronor och ett hot om motkrav på ersättning i mångmiljonklassen. Tvisten mellan Prime Living och Göteborgs stad är en snårig historia med flera anmärkningsvärda turer.

Upprinnelsen till tvisten är planerna på bygget av ett antal tillfälliga studentbostäder på tomten på Herculesgatan på Hisingen i Göteborg. Prime Living fick bygglov av byggnadsnämnden och allt verkade klart för att dra igång projektet.

– Vi gick in i det här projektet från stadens sida med ambitionen att kunna erbjuda fler bostäder till studenter. Vi tecknade arrendeavtalet för marken med Prime Living på en längre tidsperiod och byggnadsnämnden tillstyrkte bygglovet. Vi kände oss trygga med att projektet skulle kunna genomföras utan några rättsliga hinder, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborg.

Men bygglovet för de tillfälliga studentbostäderna överklagades av en granne till tomten på Herculesgatan. Ärendet togs upp av Mark- och miljödomstolen som beslutade att upphäva bygglovet och i nästa instans Mark- och miljööverdomstolen fastställdes beslutet. Avslaget motiverades bland annat med att behovet av studentbostäder inte kunde anses som tillfälliga.

Men turerna tog inte slut där. Prime Living genomförde en ny ansökan för tillfälliga bostäder för nyanlända och återigen godkände byggnadsnämnden bygglovet om tillfälliga bostäder. Men det upphävdes av länsstyrelsen. Ärendet överklagades även den här gången till Mark- och miljödomstolen som ändrade länsstyrelsens upphävande och fastställde bygglovet. Därefter upphävde Mark- och miljööverdomstolen bygglovet. Under perioder fanns det alltså ett giltigt bygglov.

– Det är många olyckliga omständigheter som ligger bakom att vi nu tagit beslutet att säga upp arrendeavtalet. Trots att det alltså pågick en rättsprocess så påbörjade Prime Living arbetet med att uppföra studentbostäderna. Det är en uppenbar risk som man tar från entreprenörens sida och som kommun och markupplåtare inte kan ta ansvar för, fortsätter Martin Öbo.

Från Prime Livings sida hävdar man att man fått en skriftlig garanti från ordföranden i fastighetsnämnden om att det tidsbegränsade bygglovet inte skulle rivas upp i domstol. Vilket är anmärkningsvärt på flera sätt. Det är byggnadsnämnden som tar beslut om bygglov och detaljplaner. Den som utställt garantin har därmed inget mandat över besluten i byggnadsnämnden eller stadsbyggnadskontoret. Inte heller har kommunen någon möjlighet att garantera vilket utfall ett eventuellt överklagande kan leda till i Mark- och miljödomstolen.

– Stadens inställning till den handling som Prime Living har åberopat som ”garanti”, är att densamma inte borde kunna grunda någon skadeståndsskyldighet för staden visavi bolaget, säger Martin Öbo.

Uppsägningen av arrendeavtalet motiveras med att Prime Living inte kunnat leva upp till den ursprungliga överenskommelsen. Eftersom det inte finns något bygglov kan de inte heller genomföra bygget av de tillfälliga bostäderna. Även det sätt på vilket Prime Living sköter arrendestället – eller inte sköter och inte håller efter detsamma – ligger med i beslutet att säga upp arrendet för avflyttning. Idag står det fortfarande en del moduler och byggmaterial på tomten på Herculesgatan.

Byggnadsnämnden har dessutom beslutat i november förra året om ett förelägga om att tomten skulle städas och marken återställs. Prime Living anmodas även att betala ett vite på 250 000 kronor och så länge rättelsen inte vidtas påförs ett löpande vite med 125 000 kronor per kalendermånad. Till det kommer byggsanktionsavgiften som beräknas till 544 980 kronor. Avgiften och vitet skall betalas till kommunen inom två månader från att beslutet har delgivits.

– Det har inte varit helt enkelt att genomföra delgivningen till någon representant på Prime Living. Delgivningen genomfördes den tionde februari. Prime Living vägrade att skriva på handlingarna men har inte överklagat beslutet ännu, säger Sven Boberg, jurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Det har förekommit uppgifter i media med påstådda förluster för Prime Livings på 240 miljoner kronor på grund av kostnader och förlorade intäkter. Men hittills har det inte framförts något specificerat exakt skadeståndsbelopp med anledning av den åberopade så kallade garantiutfästelsen. Inte heller har det framförts något hot om stämning.

– Ingenting har ändrats i sak. Det är inget fel med uppsägningen av arrendeavtalet. Det är olyckligt att det blivit så här men vi måste rätta oss efter Mark- och miljödomstolens beslut, säger Martin Öbo.

Prime Livings vd, Lars Wikström, vill inte kommentera situationen kring arrendet med hänvisning till att han upplever att man nu för en konstruktiv dialog med Göteborgs stad.