Nyheter

Proposition om tillfälliga bostäder

Nu ska det bli enklare att bygga tillfälliga bostäder.
Inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen har regeringen beslutat om en proposition med syftet att ytterligare underlätta byggandet av tillfälliga bostäder.

I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen, PBL, förs in en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov som ett komplement till permanent byggande i områden där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser.

Förslaget innebär en förenkling i förhållande till de möjligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov.

 Boverket har i juni 2016 uppskattat att det behöver byggas över 700 000 nya bostäder under perioden 2015–2025, varav 440 000 redan fram till 2020. Orsaken är dels den förväntade befolkningsökningen, dels att byggandet de senaste åren varit allt för lågt för att svara mot behoven.
Bostadsbristen har i stora delar av landet blivit än mer akut som en följd av det historiskt stora antal asylsökande som kom till Sverige 2015.

– Bostadsbristen ska lösas genom byggande av permanenta bostäder. Men samtidigt finns också en efterfrågan på ökade möjligheter till kortsiktiga alternativa lösningar. Denna proposition ger kommuner en större möjlighet till att bygga bostäder med tillfälliga bygglov, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande. 

Dagens reglering ger begränsade möjligheter till lösningar när det gäller bostäder. Mot denna bakgrund föreslås det i propositionen ändringar i PBL som syftar till att hantera en del av behovet av bostäder som inom rimlig tid inte kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser.

Förslaget innebär att ett tidsbegränsat bygglov ska få ges för sammanlagt 15 år och möjliggör en effektivare markanvändning. Enligt förslaget ska en bedömning göras av om platsen kan återställas och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, som enligt befintlig reglering.

Förslaget är en del av regeringens arbete att genomföra den migrationspolitiska överenskommelsen som regeringen har kommit överens om tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017 och upphöra att gälla den 1 maj 2023.