Nyheter

Razzior mot nio byggarbetsplatser

Totalt kontrollerade myndigheterna 32 företag, inklusive underentreprenörer. (Det här är inte en av de granskade arbetsplatserna.) Foto: Anna Sjöström

Fem förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, elva sanktionsavgifter, en förundersökning mot ekonomisk brottslighet och flera omhändertagna personer – det är resultatet av oanmälda kontroller som  Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket har gjort  på byggarbetsplatser runtom i landet. 
Kontrollerna, som gjordes förra veckan, är en del av en större insats ledd av Europol .


Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket har genomfört oanmälda  kontroller på sammanlagt nio arbetsplatser inom byggbranschen.
Totalt kontrollerade myndigheterna 32 företag, inklusive underentreprenörer. Det har skett i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg.

Byggbranschen är en av de branscher som Arbetsmiljöverket har identifierat där det ofta sker fusk med lagar och regler.

– Ur säkerhetssynpunkt såg Arbetsmiljöverket både farliga och fungerande arbetsplatser, säger Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektion inom arbetet mot osund konkurrens.

Inspektörerna från Arbetsmiljöverket hittade fallrisker av flera olika slag, bland annat från tak och vid schaktöppningar. Arbetsgivarna hade även missat att kontrollera sådant som arbetstagarna kan bli sjuka av, exempelvis kvartsdamm och kemikalierisker.

På vissa ställen har även Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och nationella samordningen mot människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm deltagit. Syftet är att bekämpa arbetsgivare som bryter mot lagar och regler för att få konkurrensfördelar.

– Det är första nationella insatsen vi genomför tillsammans med polisen och skattemyndigheten för att komma åt arbetsgivare som medvetet fuskar för att vinna fördelar över konkurrenterna. Oseriösa arbetsgivare låter arbetstagare riskera hälsa och ibland sina liv för att vinna kontrakt. Så kan det inte fortsätta och jag tror på det här arbetssättet, säger Patrik Hemmingsson.

Kontrollerna har bland annat lett till fem förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, elva sanktionsavgifter gällande bland annat bristande fallskydd, cirka 25 omhändertagna personer, en förundersökning mot ekonomisk brottslighet och 15 påbörjade ärenden om brister i bestämmelser runt personalliggare.

– Myndigheterna har olika uppdrag, regler, kunskap och metoder. Genom samarbete kan vi från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher

Myndigheterna kommer, inom ramen för projektet mot osund konkurrens som pågår till slutet av 2018, fortsätta utveckla gemensamma metoder för att kontrollera arbetsplatser framöver – Det kan ske i många olika branscher, men speciellt kommer myndigheterna kontrollera byggbranschen, hotell och restaurangbranschen, jord- och skogsbruk samt transport, enligt Patrik Hemmingsson.

Insatsen och tillslagen, som skedde för två veckor sedan, ingår i en större Europol-ledd aktion som handlar om arbetskraftsexploatering. Totalt deltog 24 europeiska länder. Insatserna sker inom det arbete som pågår mot osund konkurrens som Arbetsmiljöverket driver, där en rad myndigheter samarbetar.

Syftet med projektet är att inspektera företag som skaffar sig konkurrensfördelar genom att inte följa gällande regler och lagar se till att arbetstagare inte far illa eller blir utnyttjade utveckla samverkan mellan arbetsmiljöverket och berörda myndigheter. I detta ingår också att myndigheterna kan samverka vid inspektioner och kontroll.

Exempel på sådant som ger en osund konkurrensfördel är brott mot arbetsmiljölagen, skattelagstiftningen, utlänningslagen samt bedrägeri och arbetskraftsexploatering.

Fakta: Inspektionerna

Inspektioner genomfördes på arbetsplatser i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg.

Resultaten i alla städer:
Arbetsmiljökrav: 36

Förbud som gäller allvarliga arbetsmiljörisker (exempelvis fallrisk från tak och obesiktigade eller oskyddade maskiner) 5

Sanktionsavgifter, exempelvis att riskbedömning för kvartsdamm saknas: 11

Ärenden som gäller brister i utstationeringsregistret, till vilket utländska arbetsgivare anmäler tillfällig arbetskraft som jobbar i Sverige): 5

Källa: Arbetsmijöverket