Nyheter

Regeringen effektiviserar plan- och bygglagen

Regeringen har tagit beslut om en lagrådsremiss som innehåller flera förslag som syftar till att effektivisera och förenkla plan- och bygglagen.  Åtgärderna kan lösgöra resurser genom bland annat ett minskande av kommuners förgävesplanering, en tidsfrist för länsstyrelsers upphävandebeslut gentemot kommuners detaljplansärenden och ytterligare undantag från kraven på bygglov. 

Två av åtgärderna för att effektivisera byggprocessen är att införa en tidsfrist för länsstyrelsens beslut efter överprövning samt att kommunen ska kunna begära att länsstyrelsen lämnar ett planeringsbesked.  

Regeringens 22-punktsprogram innehåller också förslag om fler bygglovsfria åtgärder.

Enligt ett förslag i lagrådsremissen ska en kommun, under detaljplansprocessen, i ett tidigt skede kunna få ett tydligt besked av länsstyrelsen gällande statens intressen. Detta ska leda till att kommuner kan minska risken att de planerar i onödan.

Lagrådsremissen innehåller även en tidsfrist om två månader för länsstyrelsens beslut att upphäva kommunbeslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning. Syftet med tidsfristen är att ärenden som dessa ska prioriteras.

Vidare föreslås det i remissen att fler detaljplaner ska kunna an­tas av kommun­styrelsen eller byggnads­nämnden. Syftet med förslaget är att minska kostnader för kommun och exploatör genom att korta ned handläggningstider.

Lagrådsremissen innehåller även förslag om att ytterligare åtgärder ska undantas från kravet på bygglov och att bygglovsbefriade åtgärder som får vidtas i strid med detaljplan inte ska beaktas vid en senare bedömning av ett byggnadsverks eller en åtgärds förenlighet med detaljplanen. Det kan handla om byte av en byggnads färg, fasadbeklädnad eller mindre tillbyggnader så som balkong eller burspråk. 

– Kommuners resurser ska användas till det som är viktigt och prioriterat. Därför ser vi ett värde i att enskilda fastighetsägare ska kunna göra mindre åtgärder, som att bygga till en balkong på villan, utan att behöva söka bygglov, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.