Nyheter

Regeringen sätter upp mål för fler kvinnor i byggbranschen

Peter Eriksson besökte Hentverkarna, ett snickarlärlingsprogram för kvinnor i på Ikano. Foto: Cecilia Tollefeldt

Bygg- och anläggningsbranschen är idag starkt mansdominerad.
Sveriges byggindustriers statistik visar att färre än en av tio är kvinna inom branschen. Ojämn könsfördelning och sexistisk arbetsplatskultur fungerar utestängande mot kvinnor men också mot grupper av män.
Regeringens sätter därför upp ett mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

– Situationen i bygg och anläggningsbranschen är problematisk. Vittnesmål visar att kvinnor i branschen fortfarande möter trakasserier, övergrepp, machokultur och destruktiva maktstrukturer. Att komma till rätta med den osunda arbetsplatskulturen är dessutom en nyckelfråga för branschen, som har stora problem med att attrahera tillräckligt mycket arbetskraft. Därför sätter regeringen nu upp målet att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030, säger bostadsminister Peter Eriksson (Mp), i ett pressmeddelande. 

På internationella kvinnodagen besökte  Peter Eriksson Hentverkarna, som är ett snickarlärlingsprogram för kvinnor i på Ikanos bostadsbyggprojekt i Gustavsberg utanför Stockholm.

Bakgrund:
Rapporten Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn (N2016/05027/PUB) konstaterar att det är fel att beskriva byggbodsjargongen som hård men hjärtlig – den är skrämmande och utestängande.
Av rapporten framkommer även att enligt en enkät som facken har gjort bland sina medlemmar har sex av tio kvinnor mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande kulturen inom byggbranschen.  

Peter Eriksson träffade den 30 november förra året representanter för byggbranschen för att diskutera hur kränkningar och övergrepp mot kvinnor inom byggbranschen kan stoppas. Vid mötet undertecknade samtliga närvarande en avsiktsförklaring som innebär att var och en kommer att ta sitt ansvar och agera så att ingen kvinna utsätts för kränkningar eller övergrepp inom byggbranschen.

I regeringens handlingsplan för jämställda livsinkomster (dnr A2017/02477/ARM) konstateras att trots ett mångårigt arbete för att uppnå ekonomisk jämställdhet råder det fortfarande olika förutsättningar för kvinnor och män för att komma ut i arbetslivet och för att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet. Som en av förklaringarna till skillnaderna i lön och inkomst mellan kvinnor och män anges Sveriges könssegregerade arbetsmarknad. I handlingsplanen redogörs för regeringens åtgärder för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden vilket bl.a. inbegriper ändringar av läroplaner, fortbildningsinsatser för studie- och yrkesvägledare som ska motverka könsstereotypa val samt Arbetsförmedlingens uppdrag att motverka en könsuppdelning på arbetsmarknaden och främja jämställdhet.  

 

Förslaget:

Den föreslagna målsättningen innebär att minst 25 procent av de som anställs ska vara kvinnor senast år 2030, dvs. målet avser inte det totala antalet anställda.

Målsättningen föreslås gälla samtliga yrken inom bygg- och anläggningsbranschen (baserat på yrkesklassificeringen SSYK 2012). Detta innefattar betongarbetare, byggnads- och ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, golvläggare, ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, arbetsledare och chefer inom bygg och anläggning, kyl- och värmepumpstekniker, murare, träarbetare och snickare, VVS-montörer, anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, målare, ställningsbyggare, takmontörer samt grovarbetare inom bygg och anläggning. 

Det bedöms inte meningsfullt att avgränsa målsättningen till endast byggbranschen (och exkludera anläggningsbranschen) då många av de aktuella yrkeskategorierna verkar i både bygg- och anläggningsbranschen och de beskrivna problemen gäller båda branscherna. Ovannämnda yrkesklassificering har inte heller den uppdelningen varför det saknas statistik som endast avser byggbranschen.