Nyheter

Regeringsrätten kan <br/> stoppa Station Odenplan

Regeringsrätten kan inom kort komma att stoppa byggandet av station Odenplan i Citybanans sträckning i centrala Stockholm. På torsdagen hölls huvudförhandlingarna i målet.

Hur är det möjligt att bygga Sveriges näst största järnvägsstation utan att utreda miljökonsekvenserna och alternativa lägen?

Det undrar de boende i tre bostadsrättsföreningar vid Odenplan som i dag yrkade på att regeringsrätten ska beordra stopp för byggandet av Citybanans ”Station Odenplan”. De begär så kallad inhibition.

Målet gäller om staten gjort en rättskaffens miljökonsekvensutredning av stationen och dess alternativ. Bostadsrättsföreningarna hävdar att staten mörkat och aldrig riktigt utrett följderna för miljön.

Sveriges näst största station

Enligt Banverket kommer stationen att bli Sveriges näst största, räknat i antal resenärer. Den är tänkt att börja byggas i januari men redan nu provgräver Banverket sig ned i torget med grävmaskiner.

Bostadsrättsföreningarna Blåklinten, Blåklinten 2 och Kejsarkronan äger fastigheter längs Karlbergsvägen nära Odenplan-torget.

De och deras juridiska ombud, advokat Staffan Michelson, anser att staten, såväl regeringen som Banverket, underlåtit att utreda miljökonsekvenserna av Station Odenplan och alternativen.

I stället har man kört på och låst in sig i en stationslösning vars alternativ aldrig utretts enligt lagar och regler, hävdar de.

Sju gånger större än beräknat

Dessutom har byggprojektet vuxit kraftigt. Schaktet som ska grävas för att bygga stationen vid Odenplan var i de tidiga studierna tänkt att bli 300 kvadratmeter. Nu beräknas det att bli sju gånger större, över 2 000 kvadratmeter stort, och byggtiden beräknas bli minst tre gånger så lång.

Staffan Michelson hänvisade i dag under förhandlingen i regeringsrätten i lokaler vid Riddarholmen i Stockholm till en dom i Högsta Domstolen från i somras som gäller en skyddsdamm och vallar i översvämningsdrabbade Arvika.

HD slog i somras fast att Arvika kommun inte kunde bygga skyddsanordningarna utan att utreda miljökonsekvenserna av dem och alternativa utformningar. Det var ett minimikrav, enligt HD.

Nu hävdar bostadsrättsföreningarna att regeringens så kallade tillåtlighetsprövning av Citybanan, som gjorde i mars 2005, avsiktligt underlät att granska miljöpåverkan av stationsbyggandet vid Odenplan.

– Vi menar att regeringen i tillåtlighetsprövningen aldrig prövade stationen och de miljömässiga ingreppen, sa Staffan Michelson i dag.

Regeringsrätten hade också kallat Banverket som skickade advokat Bo Nilsson, som juridiskt ombud.

Enligt Bo Nilsson behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte bara bestå av en handling. Han hänvisade i stället till alla de utredningar som gjorts kring Citybanan och hävdade att Station Odenplans och alternativens miljöpåverkan utretts i dessa utredningar.

Han hänvisade främst till en förstudie från 2002 och Järnvägsutredningen från 2003.

– Här finns underlag för en miljökonsekvensbeskrivning, uppgav han. Dock utan att att närmare precisera sig.

Bo Nilsson gick också till angrepp och hävdade att de boende genom sina krav nu ställer hela Citybanan på spel.

Om rätten stoppar Citybanan kommer det att kosta åtskilliga miljarder, varnade han.

– För närvarande pågår arbeten som upphandlats för sex miljarder kronor.

”Har mörklagt alternativen”

Staffan Michelson hävdar dock att ”ingen mer än Banverket haft tillgång till underlaget” beträffande alternativa lösningar.

– Man har mörklagt varje alternativ och hållit dem utanför den demokratiska samrådsprocessen, säger han.

Huvudförhandlingen i regeringsrätten görs inom ramen för en så kallad rättsprövningsprocess.

Processen innebär att vissa av regeringens beslut, som rör någons civila rättigheter, kan omprövas av regeringsrätten, och om de sökande får rätt återförvisas ärendet till regeringen.

I regeringens knä

Därmed kan frågan om Sveriges nästa största järnvägsstation åter hamna i regeringens knä.

Regeringsrätten med regeringsrådet Susanne Billum som ordförande anser att de klagande har rätt i sak.

Göran Larsson, styrelseordförande i Kejsarkronan 6, förklarade för rätten i dag att Odenplan vilar på en sänka av lera och att det tar minst ett år att schakta bort leran.

– Sammantaget kommer schaktet att stå öppet i fyra år, under åren 2010 till 2013. Det kommer att handla om tunga transporter till och från schaktet, om ändrade trafiklösningar, buller och skakningar.

Bo Nilsson, Banverkets ombud, kontrade med att Banverket kommer att bygga enligt de myndighetsvillkor som gäller för bland annat bullernivåer.

Boende måste evakueras

Samtidigt står det klart att man inte klarar ljudkraven under hela byggtiden, utan många boende kommer att bli tvungna att evakueras från sina bostäder under långa tider.

Medan Banverket tycker att Station Odenplan är den bästa lösningen som trafikknutpunkt med många omstigande resenärer och många arbetsplatser runt om, menar bostadsrättsföreningarna att den unika kulturmiljön vid Odenplan med den hundraåriga parken av lindar framför Gustaf Vasa-kyrka går till spillo om stationen anläggs.

– Det bästa vore att bygga stationen i den moderna miljön som anläggs vid Norra station, där kommer det bli många fler arbetsplatser än vid Odenplan framöver, menar Göran Larsson.

Regeringsrättens beslut väntas bli klart inom ett par veckor.