Juridik

Region Stockholm överklagar detaljplan

domarklubba
Region Stockholm överklagar en detaljplan eftersom de befarar att den kan påverka verksamheten vid Brodepån. Foto: Getty Images

Trafikförvaltningen i Region Stockholm överklagar en detaljplan i Upplands Bro kommun.
Planområdet ligger mitt emot Brodepån och Trafikförvaltningen anser att bullerutredningen är felaktig och befarar därför att SL kan få bekosta bulleråtgärder för de planerade bostäderna eller begränsa sin verksamhet.

Kommunfullmäktige i Upplands Bros kommun antog en detaljplan i slutet av augusti i år. Detaljplanen medger skola, park och bostäder. Planområdet ligger utmed Mälarbanan och är lokaliserat mitt emot Brodepån som ägs av Region Stockholm genom bolaget SL. I depån bedrivs primärt underhåll av pendeltåg dygnet runt. SL är verksamhetsutövare för pendeltågsdepån och driften sköts för närvarande av MTR Tech.

Som grund för överklagandet till anför Trafikförvaltningen att planens industribullerutredning inte innehåller alla ljudkällor och därför kan föreslagna bostäder i detaljplanen komma att få ljudnivåer som överskrider Naturvårdsverkets och Boverkets riktvärden för industribuller (maxnivå) nattetid.

Regionen skriver att de redan från samrådsskedet har uppmanat kommunen att samverka
kring denna fråga. Regionen informerade även kommunen om att industribuller från Brodepån ska räknas som industribuller och bör därför redovisas separat från trafikbuller. Regionen lyfte också fram i sitt yttrande under samrådet att de gärna bidrar med kunskap i det kommande planarbetet så att buller från Brodepån beskrivs korrekt, men ingen kontakt togs.

Regionen befarar att SL därmed kan få bekosta bulleråtgärder för de planerade bostäderna eller begränsa sin verksamhet. Begränsningar i verksamheten kan få stora konsekvenser för möjligheten att bedriva kollektivtrafik, skriver de i överklagandet.