Nyheter

Revisorer kräver bättre uppföljning

Uppföljningen av produktiviteten i väg- och järnvägsprojekt måste bli bättre. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning och ger därmed både regeringen och Trafikverket en känga.

Enligt granskningen har Vägverket och Banverket inte mätt och redovisat produktiviteten i stora infrastrukturprojekt på ett rimligt sätt. Myndigheterna har omdefinierat begrepp, metoder, mått och redovisningsformer, vilket försvårar jämförelser över tid. Regeringen har i sin tur inte preciserat vad som ska ingå i redovisningen av produktiviteten.

Enligt Riksrevisionen går det att komma betydligt längre med mätningarna av produktivitetsutvecklingen. Riksrevisionens egna beräkningar visar att produktiviteten i stora infrastrukturprojekt har minskat.

— Med tanke på att det satsas väldigt mycket pengar på infrastruktur är det allvarligt om medborgarna får mindre än möjligt för pengarna. Regeringen bör bli bättre på att följa upp och rapportera vidare till riksdagen och Trafikverket bör redovisa produktiviteten tydligare, säger riksrevisor Claes Norgren i ett pressmeddelande.

Nu tycker Riksrevisionen att regeringen ska precisera vad som ska ingå i redovisningen av produktiviteten för infrastrukturen. Men regeringen bör också kontrollera beräkningarna och rapportera detta till riksdagen.

Trafikverket bör redovisa produktiviteten tydligare och förbättra förutsättningarna för att mäta produktivitet, menar Riksrevisionen. Till exempel bör verket bygga upp intern kompetens, främja utvecklingen av extern kompetens och forskning, samt strukturera informationen så att jämförande analyser kan göras.

Men Trafikverket håller inte med om särskilt mycket av kritiken. På sin hemsida skriver Trafikverket att ingen hittills har lyckats beskriva produktivitetsutveckling med några få enkla mått. Riksrevisionens användning av nya mått för produktivitetsmätning ger osäkra resultat, menar Trafikverket.

Dessutom påpekar Trafikverket att man redan gör mycket för att förbättra uppföljning och mätning av produktivitet.

— Riksrevisionen har inte tittat på vad det nyligen bildade Trafikverket gör, och det görs mycket för att förbättra uppföljningen av produktivitet och effektivitet. Det hade varit värdefullt för Trafikverket att få en kommentar kring detta, säger Stefan Engdahl, chef för Trafikverkets verksamhetsområde investering, på hemsidan.

Anslagen till Vägverket och Banverket har ökat med mer än inflationen under 2000-talet. Under 2009 uppgick anslagen till 37 miljarder kronor. Ungefär hälften gick till underhåll och den andra hälften till investeringar.

Den 1 april 2010 slogs Banverket och Vägverket ihop i den nya myndigheten Trafikverket. Regeringen planerar ungefär motsvarande anslagstilldelning framöver, totalt 417 miljarder kronor för perioden 2010—2021. Av dessa avser 217 miljarder kronor investeringar.