Nyheter

Riksintressen bromsar bostadsbyggandet

Riksintressen finns i både stad och natur. I Stockholms län är till exempel större delen av det statliga befintliga vägnätet av riksintresse. Även järnvägsnätet med stationer, spårområden och godsterminaler kan vara av riksintresse.  Foto: Anna Sjöström

Statens hantering av riksintressen bromsar bostadsbyggandet. 

Över 60 procent av kommunerna med bostadsbrist har hindrats i sitt byggande under de senaste tre åren. Det visar en rapport från Riksrevisionen.

– Systemet med riksintressen är gammalt och infördes när det inte fanns någon bostadsbrist i Sverige. Det borde ses över, säger Isak Reichel, revisionsdirektör på Riksrevisionen.

Riksintressen är områden som staten pekat ut som särskilt betydelsefulla och skyddsvärda.  Exempelvis kan det vara flygplatser eller områden med betydelsefull natur- eller kulturmiljö som sjöar eller historisk bebyggelse.

Det finns flera tusen områden av riksintresse i landet. Gemensamt för områden av riksintresse är att de ska skyddas från ”påtaglig skada”, det vill säga åtgärder som kan ha en negativ inverkan på dem.

– Vi tittade på problem för medborgarna och valde att granska orsaker till bostadsbristen. Vi upptäckte att en hel del aktörer klagade på statens hantering av riksintressen och att det fanns problem med den, säger Isak Reichel, revisionsdirektör på Riksrevisionen.

Tidigare har det inte funnits någon samlad bild av hur länsstyrelserna och kommunerna i praktiken hanterar riksintressena i planeringen av bostadsbyggande.
Riksrevisionens granskning visar att statens hantering av riksintressen i många fall hindrar och försvårar för kommuner med bostadsbrist att planera byggandet av nya bostäder. I över 60 procent av kommunerna med ett behov av nybyggnation har statens hantering av riksintressen hindrat bostadsbyggande minst en gång de senaste tre åren. Långa och osäkra processer avskräcker kommuner och exploatörer från att planera bostadsbyggande i anslutning till riksintressen.

– Systemet med riksintressen skapar osäkerhet eftersom det i många fall är oklart vad som gäller. Vad innebär till exempel ”påtaglig skada” och hur specificerar man värdet i riksintressen? säger Isak Reichel.

Riksrevisionen gör bedömningen att länsstyrelsernas stöd till kommunerna att hantera riksintressen vid bostadsplaner inte är tillräckligt. 

– Ett annat problem är att det är ett antal myndigheter som pekar ut riksintressen och att alla inte reviderar sina riksintressen regelbundet. Riksintressen infördes när det inte var bostadsbrist och därför skulle man kunna tänka sig att bostadsbyggande i dag borde väga tyngre i förhållande till riksintressen i regioner med bostadsbrist. Det är positivt att regeringen tillsatt en utredning nu, säger Isak Reichel.

Det är svårt att slå fast hur många bostäder som statens hantering av riksintressena hindrar, bland annat eftersom riksintressena kan hindra bostäder redan innan planeringen har påbörjats. Riksrevisionens granskning pekar på att det framför allt är riksintressena för kulturmiljövården, kommunikationer och naturvården som hindrar bostadsplaner i kommuner som har bostadsbrist och vill bygga nya bostäder.

FAKTA l RIKSINTRESSEN

  • Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som områden av riksintresse.
  • Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning. Områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.
  • Statliga myndigheter med ansvar för olika sektorer har fått i uppgift att för sina respektive sektorer ange områden som myndigheterna anser är av riksintresse. Dessa anspråk från olika myndigheter ska sedan behandlas i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.
  • Bestämmelserna om riksintresse finns i miljöbalken.
  • Det är bara när markanvändningen ska ändras som det kan få någon betydelse att ett område är av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas alltså inte.