Nyheter

”Risk för att utländsk arbetskraft sinar”

– Den enda trovärdiga lösningen för att säkra en produktionsnivå på den nivå som Boverket och staten förväntar sig är tillförsel av utländsk arbetskraft.

Det säger Pia Enochsson, som utrett om arbetskraftskapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen åt regeringen.

Samtidigt varnar hon för att den utländska arbetskraften kan sina.

Den svenska regeringen fick i december 2016 ta emot en utredning om kapacitetsbristen på den svenska byggmarknaden, sammanställd av utredarna Pia Enochsson och Tommy Andersson.

– Vi konstaterade att det finns en kapacitetsbrist på den svenska byggmarknaden idag. Byggbranschen kan inte bygga i Sverige i så stor omfattning som efterfrågas om inte fortsatt tillgång till utländsk arbetskraft kan garanteras, säger Pia Enochsson som på regeringens uppdrag utrett kapacitetsbristen.

Produktionen av bostäder 2016 var hög. Om det mål som Boverket satt upp för antalet nyproducerade bostäder 2025 ska nås kräver det att Sverige har lika hög byggkapacitet under hela tidsperioden 2017 till 2025.

– En hög andel utländsk arbetskraft, ett högt övertidsuttag och ett industriellt byggande som svarade för cirka 10 procent av volymen klarade bostadsproduktionen 2016 i Sverige. Vi kan inte vänta att det höga övertidsuttaget bibehålls och det industriella byggandet kommer inte att öka nämnvärt. Därför är den kritiska frågan tillförsel av tillräckligt mycket utländsk arbetskraft under perioden fram till 2025. Den enda trovärdiga lösningen för att säkra en produktionsnivå på den nivå som Boverket och staten förväntar sig är tillförsel av utländsk arbetskraft, säger Pia Enochsson.

Samtidigt understryker Enochsson att det finns en klar risk att den utländska arbetskraften sinar.

– Det är svårt att bedöma om den svenska byggmarknaden kommer att ha lika stor tillgång till utländsk arbetskraft de kommande tio åren. Det hänger samman med andra faktorer och inte minst handlar det om den ekonomiska utvecklingen i de hemländer som vi hämtar hem utländsk arbetskraft ifrån. Om Polen, Tjeckien och Lettland börjar bygga mer och kan erbjuda jobb på hemmaplan till samma villkor ungefär som i Sverige, då kommer inte intresset att vara lika stort att åka till Sverige och arbeta här. Därför finns det  osäkerhetsfaktorer som gör att det inte går att garantera utländsk arbetskraft under de närmaste tio åren i den omfattning som vi såg under 2016.