Nyheter

Riskfyllda satsningar på järnväg

Många infrastrukturprojekt riskerar att bli dyrare än planerat eftersom regeringen inte säkerställt att statens miljardsatsningar är effektiva. Det skriver Riksrevisionen i en rapport.

Riksrevisionen har granskat hur transportpolitiken styrs och genomförs. Deras slutsats är inte munter.

– Regeringen har inte sett till att statens miljardsatsningar på vägar och järnvägar är effektiva. Regeringen har inte heller motiverat besluten och informerat riksdagen och allmänheten om satsningarna på infrastruktur på ett transparent och rättvisande sätt, konstaterar riksrevisor Claes Norgren i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att de principer som riksdag och regering säger är viktiga för en effektiv användning av statens resurser inte tillämpas – vare sig av regeringen eller av Trafikverket. Det handlar om runt 500 miljarder kronor under tolv år som satsas på vägar och järnvägar.

Ett problem är att få tjänar på att följa de principer som finns om tydliga beslutsunderlag, samhällsekonomisk effektivitet och uppföljning. Konsekvensen blir att pengarna inte används till de mest effektiva åtgärderna och att det blir lätt att underskatta kostnader.

Brister i kostnadsunderlagen gör att många stora infrastrukturprojekt riskerar att bli dyrare än planerat. Ett exempel är Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Där saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken i beslutsunderlagen, skriver Riksrevisionen.

Organet rekommenderar nu regeringen att införa tydligare riktlinjer för vilka åtgärder som ska analyseras och hur, redovisa motiv och ändamål med infrastruktursatsningar mer transparent samt förbättra uppföljningen. De anser även att Trafikverket bör vidareutveckla metoderna för kostnadskontroll samt förbättra uppföljningen, förbättra helhetssynen och minska risken för oförutsedda följdinvesteringar.

 

Marie Bergström
[email protected]