Nyheter

Så mycket tjänar byggchefer

Kvinnliga byggchefer har 3800 kronor mer i medianlön än sina manliga kollegor. Foto: Getty Images

Kvinnliga byggchefer har högre löner än sina manliga kollegor. Det är bara bland de allra högsta cheferna som männen tjänar mer, enligt Ledarnas löneenkät för 2020.

– Bolagen tycker det är viktigt att få in fler kvinnliga chefer, och är därmed villiga att betala för det, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Att kvinnliga chefer i byggbranschen har bättre betalt än sina manliga kollegor är en utveckling som pågått i några år och som håller i sig. Byggindustrin har tidigare lyfts fram som den enda bransch där kvinnors chefslöner är högre än de manliga kollegornas. Enligt statistik från SCB 2019 var kvinnors chefslöner i snitt sex procent högre än männens. 

Enligt årets lönestatistik (baserad på 2020 års löner) från Ledarna har kvinnliga chefer 3800 kronor mer i medianlön än sina manliga kollegor. Främst är det på nivån ”mellanchef” som kvinnorna tjänar mer, 57 500 kronor i medianlön jämfört med 54 400, en skillnad på 3100 kr i månaden. Bland första linjens chefer har kvinnor i snitt 1350 kronor mer i månaden och bland högre chefer tjänar kvinnor 1500 kronor mer.

CHEFSNIVÅ MEDIANLÖN
Högsta chef : 75 000
Högre chef:    68 000
Mellanchef:   54 525
Första linjens chef: 45 000
Specialist:    49 275 
Totalt:  50 300
Källa: Löner från Ledarnas löneenkät hösten 2020, avser byggbranschen. Notera att endast hälften av medlemmar hunnit få sin lönerevisionen avseende 2020.

Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, konstaterar att kvinnliga byggchefer är eftertraktade.

– Det här är ett jätteintressant resultat, och roligt att branschen betalar kvinnliga chefer bra. Jag ser det som så att bolagen tycker det är viktigt att få in fler kvinnliga chefer, och är därmed villiga att betala för det.

Men samtidigt ser hon ett dilemma ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Ingen ska ha högre lön enkom baserat på kön. Jag tycker inte det ska finnas några osakliga löneskillnader.

Kajsa Hessel tror att utbildningsnivån kunna var en förklaring till varför lönestatistiken ser ut som den gör.

– Min hypotes är att kvinnor är mer välutbildade och därmed kommer in i branschen på högre ingångslöner.

Ledarnas löneenkät bekräftar att kvinnor generellt har högre utbildning. Bland kvinnorna har 33 procent mer än tre års högskoleutbildning medan motsvarande siffra bland männen bara är sju procent. Bland männen är det 64 procent som kommer direkt från grundskola/gymnasium, mot 22 procent av kvinnorna.

– Bland kvinnorna så är det en högre andel som har en högre utbildningsnivå än männen. Det är däremot svårt att fastställa statistiskt med vårt material att kvinnorna erhåller högre ingångslöner och att det i sådana fall beror på högre utbildning eftersom vi inte har undersökt det sambandet, förklarar Peder Bertilsson, lönestrateg hos Ledarna.

Lönestatistiken för 2020 är mer svårtolkad än vanligt och siffrorna mer svårbedömda. Det beror på att 2020 var ett mycket speciellt år med en framskjuten avtalsrörelse och uppskjutna lönesamtal.

– 2020 har varit ett speciellt år på många sätt. Vid höstens enkätinsamling hade alla chefer ännu inte fått sin lön reviderad då pandemin medfört att avtalsrörelse och lönerevisionsarbetet i många branscher pausades. Det gör att det är svårt att nu bedöma senaste årets löneutveckling i alla branscher, då även i byggbranschen, säger Peder Bertilsson.

Sveriges Ingenjörer redovisar medianlöner för ingenjörer inom bygg- och teknikkonsultbranschen uppdelat på utbildningsnivå och inte chefsroll vilket är naturligt eftersom det ena är en akademikerorganisation och det andra ett förbund för chefer.

Medellönen för en Civilingenjör i byggbranschen ligger på 60 400 kronor i månaden, medan en högskoleingenjör tjänar 47 800 kronor. Medellönen för en civilingenjör i teknikkonsultbranschen är 47 500 kronor i månaden och för en högskoleingenjör 42 100 kronor.

Avtalsområde Civilingenjör Högskoleingenjör
Innovationsföret. 47 500 42 100
Byggföretagen 60 400 47 800
* Siffrorna avser månatliga medellöner för ingenjörer yrkesverksamma inom företag som organiseras genom Byggföretagen respektive Innovationsföretagen.
Källa: Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2020

Här är den främsta förklaringen till den stora skillnaden mellan bygg- och teknikkonsultsidan att Sveriges Ingenjörer har fler chefer som medlemmar från byggbranschen än från teknikkonsultföretagen.

Även Sveriges Ingenjörer betonar att statistiken är starkt påverkad av en framskjuten lönerörelse. De inrapporterade siffrorna utgörs till stor del av medarbetare och chefer som inte hunnit ha sin lönerevision vid inrapporteringstillfället.

– De allra flesta börjar komma i kapp nu, men det är viktigt att lönearbetet sker med kvalitet och sköts på ett bra sätt. Löner är ett viktigt verktyg för företagen och en viktig fråga för våra medlemmar, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Inom Sveriges Ingenjörer har kvinnor inte generellt högre löner, som hos Byggcheferna. Här är det fortfarande männen som tjänar bäst.

– Skillnaderna mellan män och kvinnor minskar. Men om vi jämför män och kvinnors löner och tar hänsyn till bakomliggande faktorer som påverkar lönen, tex befattning, yrkeserfarenhet och arbetsmarknadssektor, så minskar denna skillnad. Vad som kvarstår är en oförklarad löneskillnad på cirka fem procent. Det i sig är något branschen verkligen behöver adressera inte minst för att kunna behålla och attrahera ingenjörskompetens.

                                                 

chefsnivå region  kr 
Chefsnivå Region Median
Högsta chef Saknas region
  Stockholms län 80500
  Västra Götalands län 66500
  Skåne län 75500
  Södra Sverige exkl storstadslän 69546
  Mellansverige exkl storstadslän 60602
  Norra Sverige 73500
  Total 75000
Högre chef Saknas region 63230
  Stockholms län 80000
  Västra Götalands län 68500
  Skåne län 64689
  Södra Sverige exkl storstadslän 60500
  Mellansverige exkl storstadslän 67000
  Norra Sverige 64534
  Total 68000
Mellanchef Saknas region 50250
  Stockholms län 58600
  Västra Götalands län 55160
  Skåne län 54900
  Södra Sverige exkl storstadslän 51500
  Mellansverige exkl storstadslän 54383
  Norra Sverige 50150
  Total 54525
Första linjens chef Saknas region 47750
  Stockholms län 47150
  Västra Götalands län 45009
  Skåne län 45000
  Södra Sverige exkl storstadslän 43150
  Mellansverige exkl storstadslän 45000
  Norra Sverige 45000
  Total 45000
Specialist Saknas region
  Stockholms län 50400
  Västra Götalands län 50350
  Skåne län 52000
  Södra Sverige exkl storstadslän 49400
  Mellansverige exkl storstadslän 46400
  Norra Sverige 47350
  Total 49275
Total Saknas region 50000
  Stockholms län 54500
  Västra Götalands län 50350
  Skåne län 51900
  Södra Sverige exkl storstadslän 47572
  Mellansverige exkl storstadslän 49400
  Norra Sverige 48500
  Total 50300


Källa: Löner från Ledarnas löneenkät hösten 2020, avser byggbranschen.