Nyheter

Så ska dödsolyckorna på jobbet förhindras

Regeringen har överlämnat En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 som en skrivelse till riksdagen.
Den innehåller bland annat nollvision mot dödsolyckor och regeringen ökar resurserna inom
 arbetsmiljöområdet med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden. 

Strategin utgör en inriktning men omfattar också konkreta åtgärder som nya uppdrag till Arbetsmiljöverket och ett myndighetsgemensamt uppdrag om webbaserad information samt två nya utredningar.

Arbetsmiljöstrategin har utformats kring tre prioriterade områden: nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö.

Regeringen har ökat resurserna inom arbetsmiljöområdet med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden.

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor:
Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall.
Under området framhålls bland annat riskutsatta branscher, tillsyn av produkter, osund konkurrens samt rapportering/-registrering av tillbud och olyckor.
Regeringen lämnar i samband med strategin flera uppdrag till Arbetsmiljöverket, exempelvis om olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg.
Regeringen lämnar även ett myndighetsgemensamt uppdrag som ska ledas av Arbetsmiljöverket.
Totalt medverkar 12 myndigheter i syfte att, utifrån sina respektive uppdrag, analysera och lämna ett gemensamt förslag hur webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige kan samordnas och utformas på ett lättillgängligt sätt.

Ett hållbart arbetsliv:
Insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga.
Ska skapa förutsättningar för arbetsplatser där även de med sviktande hälsa eller funktionsnedsättningar kan vara med och bidra.
Under området framhålls bland annat ungas arbetsmiljö, äldres arbetsmiljö och nya sätt att organisera arbetet.
Regeringen lämnar i samband med strategin flera uppdrag till Arbetsmiljöverket, exempelvis tillsynsinsatser inom bemanningsbranschen och att ta fram en kunskapssammanställning om potentiella arbetsmiljörisker relaterat till nya sätt att organisera arbetet.

Psykosocial arbetsmiljö:
Insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra möjligheterna för de med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att delta i arbetslivet.
Under området framhålls exempelvis Arbetsmiljöverkets nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö, stress, gränslöst arbetsliv och arbetstid samt mobbning och kränkande särbehandling.
Regeringen lämnar i samband med strategin flera uppdrag till Arbetsmiljöverket om till exempel tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen, vägledning om gränslöst arbetsliv samt kartläggning beträffande arbetsmiljön inom hushållsnära tjänster.

I samband med strategin tillsätter regeringen även två utredningar. Det enda är en särskild utredare ska kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar och om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga samt de regionala skyddsombudens roll. Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.

Den andra utredningen är en särskild utredare ska analysera och föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas.