Nyheter

Så ska Uppsala växa med 15 000 bostäder

Nu börjar markansvisningstävligen för etapp III i norra Rosendal. Ill: Creative Commons Attribution.

I Uppsala kommuns tre stora stadsutvecklingsområden planeras för totalt drygt 15 000 bostäder.

Taktiken är att bygga med små byggrätter – och i ett högt tempo.

– För att hinna få fram 3000 bostäder per år måste vi hålla i taktpinnen, säger Ingrid Anderbjörk, mark- och exploateringschef i Uppsala.

Uppsala växer och är Sveriges fjärde största stad med sina 211 000 invånare. Kommunen håller också en hög byggtakt. 2015 var Uppsala den kommun i landet som beviljade näst flest bygglov, efter Norrtälje. För tillfället satsar kommunen på tre stora stadsutvecklingsprojekt som tillsammans ska ge 15 000 nya bostäder.

Mångfald, både vad gäller upplåtelseformer, gestaltning och byggherrar är viktigt. För att främja variation, kreativitet och konkurrens så anvisar kommunen sällan större enheter än 150 lägenheter till samma aktör i en etapp.

– Det gäller för alla våra områden. Det är nog lite ovanligt att göra så här. Tidsaspekten är viktig för oss. Om vi ska få fram 3000 nya bostäder om året så måste vi hålla i taktpinnen, säger Ingrid Anderbjörk, mark- och exploateringschef i Uppsala.

Med mindre byggrätter kan flera aktörer bygga samtidigt. En ökad byggtakt gynnar de boende som slipper bo i en byggarbetsplats under onödigt lång tid.

Mindre enheter bidrar också till ett hållbart tänkande.

– Byggherrarna måste planera smartare, hushålla med marken och tänka hållbart.

Men arbetssättet ställer också ökade krav på kommunen.

– Med många byggherrar ökar kommunens ansvar att samordna och planera. Eftersom det är viktigt att de olika projekten hänger ihop blir det många samordningsmöten med byggherrarna.

Östra Sala backe, ett område nordost om Uppsala, byggs på en före detta kraftledningsgata och får funktionen av ett blixtlås mellan Årsta och Salabackar.

– Kommunen har bebyggelse på båda sidor om Östra Salabacke. Här är det viktigt att den nya arkitekturen verkligen smälter in åt båda håll.

Mångfald ska genomsyra även verksamheterna i de nya stadsdelarna. Målet är att inte bara bygga bostadsområden – utan att bygga samhällen. I Rosendal blir det till exempel 70 procent bostäder och 30 procent service och annan verksamhet.

– Det gäller att ha lite is i magen och våga lämna mark för kontor. En utmaning är att få in större arbetsplatser och nya företag i våra nya stadsdelar. Det är viktigt med en dagbefolkning, säger Ulla-Britt Wickström, avdelningschef Plan och Bygg i Uppsala kommun.

FAKTA

Uppsala kommuns stora stadsutvecklingsprojekt

Rosendal
Redan i Uppsalas översiktsplan från 1985 pekas Rosendal ut som ett lämpligt område att bebygga.

År 2010 togs en ny detaljplan fram för den sydligaste delen av Rosendal, som nu följs av en större detaljplan för resten av Rosendalsfältet.  Totalt planeras för cirka 5000 bostäder i Rosendal.

Mellan 26 september och 25 november pågår den första delen av markanvisningstävlingen för etapp III Rosendal. Byggherrar och arkitekter bjuds in att tävla om hur de vill bygga i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola.

Rosendal etapp III beräknas rymma 1 200 lägenheter, varav cirka 500 lägenheter ingår i den här markanvisningstävlingen. Området har höga ambitioner och utvecklingen ska tillmötesgå höga hållbarhetskrav och gestaltning med kvalitet.

Totalt omfattar tävlingen nio så kallade tilldelningsområden. Ett av områdena är avsett för hyresrätter och övriga för bostadsrätter eller äganderätter. Två av tilldelningsområdena ska bestå av radhus.

Alla som är intresserade av att bygga i Rosendal är välkomna att skicka in sina förslag senast 25 november. 16 december lämnas besked om vilka förslag som går vidare till huvudtävlingen. Den börjar 21 december och då förväntas förslagen utvecklas. Beslut om vinnare i tävling fattas av mark- och exploateringsutskott i maj 2017.

Målet är att de första kvarteren börjar byggas kring årsskiftet 2018/2019.

Östra Sala backe

Östra Sala backe, ca två km från stadskärnan, länkar samman de omkringliggande områdena Årsta och Sala backe. 2006 gjordes en överenskommelse mellan Uppsala kommun, Svenska kraftnät och Vattenfall om att ta bort den kraftledning som då gick igenom området. 

Här kommer cirka 3500 bostäder att uppföras. Det mesta av byggprojektet ska enligt planeringen vara färdig i mitten av 2020-talet. 

Ulleråker

Ulleråker, som ligger strax söder om Uppsalas stadskärna, är ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Här planerar kommunen för en tät och klimatsmart stadsdel med 7 000 nya bostäder och service.

 Källa: Uppsala kommun