Nyheter

Så skapas värden genom digitalisering

Mariell Juhlin, vd Policy impact, presenterade studien. Foto: Anna Sjöström

Digitala innovationer skapar inte bara värden för företagen och kunderna utan ger även samhällsekonomiska vinster.
Det visar en ny fallstudie där fem företag inom bygg- och anläggningsbranschen granskats.
– Vi är inne i en jättespännande utveckling som vi tidigare inte sett i branschen, sa Mariell Juhlin, vd på konsultbolaget Policy impact, som på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, Bi, tagit fram en fallstudie om digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Syfte med studien är att öka intresset för modern teknik hos små och medelstora bygg- och anläggningsföretag samt att visa hur digitala lösningar kan utveckla affärer, gynna lönsamhet och skapa större mervärde för kunden.
Den presenterades på ett seminarium arrangerat av Bi, inom ramen för deras Forum för bostäder och infrastruktur.

Studien omfattar fallstudier av fem innovationer inom bygg- och anläggningsbranschen:
• Start-up företaget Buildsafes utveckling och implementering av digitala skyddsronder på byggarbetsplatser
• Det multinationella tjänsteföretaget Ramirents helhetsgrepp kring logistiklösningar och den temporära fabriken på Urban Escape
• Corporate start-up företaget Loop Rocks nya digitala marknadsplats för återanvändning och försäljning av stenmaterial och andra fyllnadsmassor
• EdTech-företaget Edvirts världsunika virtuella utbildning för betongsprutning
• SME-entreprenadföretaget ENE Golvs aktiva digitalisering av arbetsprocesser och projektledning med stöd av appar

– Genomgången visar att företagen fått nya kunder, men också nya konkurrenter eftersom de gått in på nya marknader, sa Mariell Juhlin.
Som exempel tog hon Ramirent, för tidigare konkurrerade med andra maskinuthyrare, men nu konkurrerar med maskinuthyrare och entreprenörer. Deras kunder var tidigare entreprenörer, men är numera både entreprenörer och byggherrar.

Innovationerna har skapat både företagsekonomiska och samhällsekonomiska värden.
Framför allt genom ökar produktivitet och effektivitet. På företagsnivå är det tydligt att innovationerna haft en positiv inverkan på tillväxttakt och lönsamhet. ENE Golv har exempelvis kunnat expandera sin arbetsstyrka, omsättning och lönsamhet i snabb takt och utan extern finansiering.
På två år uppgår omsättningen inom Ramirents Total Solutions till 20 procent av den traditionella verksamheten.
Tre av företagen – Edvirt, Buildsafe och Loop Rocks – har expanderat internationellt.

På samhällsnivå har innovationerna haft en positiv effekt på miljön.
Loop Rocks marknadsplats har till exempel bidragit till att omsätta 2 miljoner ton material direkt mellan användare, istället för via deponier, vilket reducerat koldioxidutsläppen från tunga transporter.
Ramirents logistiklösningar på Urban Escape har reducerat transporterna till och från bygget med 82 procent relativt vad de skulle varit utan deras samordning.
Edvirts simulatorträning har minskat onödig användning av betong vilket haft en positiv miljöpåverkan.

– Innovationerna har på olika sätt bidragit till att spara tid och pengar i den egna verksamheten eller hos kunder och användare. Edvirts utbildningar har till exempel sparat kunderna pengar genom att minska materialanvändning såväl som arbetstid och maskinutnyttjande under utbildningstiden. Kunderna kan också utbilda många fler operatörer, snabbare och med högre kvalitet än tidigare. Buildsafes användare sparar tid i flera led. Inmatningen av information går snabbare i appen än att skriva protokoll. Uppföljningen sker också automatiskt via systemet vilket sparar arbetstid, sa Mariell Juhlin.

Användarfokus har varit en kritisk framgångsfaktor i utvecklingen av de allra flesta innovationerna.
– Beställarna har varit i fokus. Rätt kompetens är viktigt, och då handlar det inte bara om branschförståelse, utan även kunskaper från andra branscher som har användarna mera i fokus.

Studien visar också att innovation inte är förbehållet de stora företagen, eller de med mest teknisk kunskap.
– Alla kan skapa positiva effekter för det egna företaget och det krävs inte stora investeringar för att jobba annorlunda.

Efter presentationen av studien hölls en paneldebatt där de medverkande var: Mattias Eriksson, vd Ene Golv,  Mikael Jonsson, regionchef Ramirent, Olle Samuelsson, strategisk programledning, Smart Build Environment, Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot och Teres Lindberg (S), riksdagsledamot.

Moderator var Lars Kriss, Sveriges Byggindustrier. (Längst till vänster i bild.)