Nyheter

Så skärper Boverket energikraven

Boverket och Energimyndigheten föreslår regeringen att energikraven skärps kraftigt. Men inte så mycket som många byggare väntat sig.

Redan om fem år kan det krävas halverad energianvändning, jämfört med dagens krav, för en fjärdedel av alla nya byggnader, liksom 40 procent av de fastigheter som byggs om.

Den offentliga sektorn, som ska vara en föregångare, ställs inför tuffare krav — hälften av både nybyggen och ombyggda fastigheter ska ha halverat energiåtgången 2015.

Anledningen till att Energimyndigheten och Boverket fått regeringsuppdraget att utarbeta förslag om nya ”främjande åtgärder” är det direktiv om nära noll-energihus som EU antog i maj i år. Det är direktiv som nu ska införlivas i svenska nationella bestämmelser, som Boverkets byggregler.

Direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska se över sina byggregler åtminstone vart femte år — för kontroller uppföljning, utvärdering och översyn av reglerna. Vid dessa kontroller finns det möjligheter att skärpa reglerna.

Tidningen VVS-Forum skriver att kraven på byggnaders energianvändning skärps till 55 kilowattimmar per kvadrat och år för nya bostäder i södra Sverige, enligt Energimyndighetens nationella strategi för lågenergibyggnader som nu överlämnats till regeringen.

Många arkitekter, byggbolag och byggherrar hade förväntat sig ännu tuffare regler från Boverket, till exempel krav på noll-näranoll- eller plusenergihus.

– Det är möjligt att många vill ha tuffare regler. Då får de framföra det när vi skickar förslaget på remiss till dem. Ännu är de nya reglerna inte spikade, säger Stefan Norrman på Boverket.

Innan reglerna kan antas av Boverket ska förslaget ut på en så kallad anmälan till EU.

Här är några av de viktigaste förslagen, enligt tidningen VVS-Forum:

• Minst en halvering av BBR:s nuvarande minimikrav för energianvändning i nya byggnader.

• Energianvändningen i befintliga byggnader ska ner till 70 procent av nivåerna i dagens byggregler i samband med ombyggnad.

• Kontrollstationer införs både 2013 och 2018 för uppföljning och utvärdering. Då ska också en översyn av byggreglerna göras.

• Ett etappmål införs år 2015. Då ska 25 procent av alla nya hus ha halverad energianvändning jämfört med dagens BBR-krav och 40 procent av alla befintliga byggnader ska ha halverat energianvändningen efter ombyggnad. För den offentliga sektorn, som ska vara föregångare, gäller att andelen nya och renoverade hus som uppfyller de nya kraven ska vara minst 50 procent.

• En nationell utbildningsplan för kompetensutveckling inom fastighets- och byggbranscherna upprättas.