Valet 2022

Så vill partierna lösa cementkrisen

Valet 2022
Foto: Getty Images/Henrik Ekberg

Nya tillstånd, minska beroendet av cement och reviderade regelverk – de åtta riksdagspartierna svarar på valets heta byggfrågor. Först ut är den högaktuella cementkrisen.

Hur ska ni lösa cementkrisen?

Liberalerna:

Hela miljötillståndsystemet behöver styras upp. Fler tillstånd behöver ges, men framförallt behöver handläggningstiderna kraftigt kortas. På så sätt kan vi få fram mer cement till ett lägre pris.

Kristdemokraterna:

Sverige kan inte hamna i ett läge där påbörjade projekt helt avbryts och viktiga infrastruktursatsningar inte blir av. För att garantera råvaruförsörjningen anser vi att miljöbalken behöver ses över så att klimatnyttan vägs in tydligare vid beslutsfattandet.

Socialdemokraterna:

Regeringen har gett Cementa ett tidsbegränsat tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid Slite, Gotlands kommun. För att säkerställa tillgången till kalksten, klinker och cement har regeringen gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) med flera i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement.

Centerpartiet:

Vi vill se över miljöbalken och tillståndsprövningen. Särskilt prioriterat är att väga in ett projekts klimatnytta i lagstiftningen så det inte endast är närmiljön som bedöms. Kalkbrytning har lokal miljöpåverkan men den måste balanseras mot klimat- och miljönyttan i ett globalt perspektiv.

Moderaterna:

Att ersätta cementproduktionen från Cementa är inte ett realistiskt alternativ. Cementas tillfälliga tillstånd löper ut sista december. Processen pågår just nu och Moderaterna har inga synpunkter på enskilda fall. Däremot är tillståndsfrågorna generellt sett inte anpassade efter hur verkligheten ser ut. Det tar för lång tid och osäkerheten för företagen är stor. Moderaterna vill korta tillståndsprövningen och begränsa antalet verksamheter som kräver tillståndsprövning. Förutsägbarheten behöver öka i tillståndsprocessen. I dag tillkommer krav löpande i processerna och myndigheterna överklagar ibland varandras beslut.

Miljöpartiet

En omställning till hållbart byggande handlar bland annat om att minska beroendet av cement. Vi behöver använda rätt material på rätt plats och ersätta betong med andra material där det går. Vi behöver också gå över till att bygga mer i trä och bli bättre på återbruk och återvinning i byggsektorn.

Vänsterpartiet

Cementkrisen är ett tydligt exempel på där marknaden inte förmår att leverera nödvändiga basfunktioner för samhället och klimatomställningen. Det behöver skyndsamt vidtas åtgärder för att minska beroendet av enskilda aktörer för tillgång på nödvändiga resurser för samhället och klimatomställningen.

Sverigedemokraterna:

Regeringen och dess stödpartier motverkar näringslivet med negativa processer. Regelverket behöver revideras, tillståndsprocesserna effektiviseras och handläggningen kortas. Bedömningar och maximal handläggningstid måste komma att gälla likvärdigt i hela Sverige och myndigheter ges näringslivsgynnande uppdrag.