Nyheter

Så vill världens ingenjörer lösa klimatkrisen

Energieffektivisering är det i särklass enklaste och billigaste sättet att minska utsläppen av koldioxid. All nödvändig teknik finns redan på plats för bland annat byggbranschen, hävdar ingenjörsförbund från fyra världsdelar i en ny rapport.

”En ingenjörslösning på klimatkrisen” kallar man sitt förslag som ska lämnas till FN:s klimattoppmöte COP 15 i Köpenhamn i december.

Det är ingenjörsförbund från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Bulgarien, Indien, Japan, Australien och USA som samarbetat i ett årslångt projekt som gått under namnet ”Future Climate — Engineering Solutions” och som nu formulerat sig i en trettonsidig rapport.

Man sammanfattar sina förslag under fem punkter:

1.Energieffektivisering är det enklaste, smartaste och billigaste sättet att väsentligt minska koldioxidutsläppen. Att helt enkelt använda energi klokare och effektivare.

2. Transportsektorn är den svåra nöten att knäcka. Det krävs gränsöverskridande åtgärder för att ned utsläppen från lastbilar, personbilar, flyg och sjöfart. En global överenskommelse om gemensamma regler, som bland annat stipulerar införande av biobränslen, är nödvändigt.

3. Det är helt nödvändigt att politikerna sätter upp konkreta mål. Mål är den grundläggande drivkraften för alla förändringar. Man måste tydligt peka ut de mest koldioxidsmutsiga sektorerna och tvinga dem att ta fram en konkret plan före 2012.

4. På kort sikt kan minskningen av koldioxidutsläppen åstadkommas med befintlig teknik. Även i det långa perspektivet finns det kända lösningar som kan tillämpas.

5. Det krävs konkret och tydlig stimulans för att ingenjörslösningarna ska slå igenom globalt. Ett ramverk för internationell samverkan måste sätta upp.

Ingenjörerna menar att energibranschen lägga ned mer kraft på att växla över från kolkraft till vind, biomassa och geotermisk energi på kort sikt och på längre sikt också solceller, våg- och tidvattenkraft, fusionsenergi och ccs-teknik för att fånga in och lagra koldioxid från fossil energiproduktion. Tekniken för att åstadkomma detta är känd, säger man i rapporten.

Även industrin kan omedelbart införa redan känd och prövad teknik för att minska sina utsläpp — värmeåtervinning, processoptimering, bättre isolering, effektivare kylning, bättre pumpar, energisnålare ventilation och effektivare tryckluft.

Samma sak inom bygg- och fastighetssektorn. Det finns redan gott om kommersiellt färdiga tekniker för att bygga koldioxidneutralt och att ta ned koldioxidutsläppen från befintliga fastigheter. Här handlar det om värmepumpar, solvärme, fjärrvärme, effektivare elinstallationer, pumpar och belysning.

Också i den svåraste sektorn, transportsektorn, går det att sänka koldioxidutsläppen med dagens teknik — om bara viljan och modet hos politikerna finns.

På kort sikt finns hybridfordon och biobränslen. På medellång sikt hägrar elfordon och utbyggd infrastruktur för laddning och batteribyten, men också bättre stadsplanering och ökad andel kollektiva transporter.