Nyheter

Sabo: ”Upprustningstakten måste öka”

Det skulle ta närmare 30 år att renovera bostäderna från rekordåren med nuvarande takt. I en ny studie ger Sabo en rad förslag på hur renoveringstakten kan ökas.

Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har låtit göra en studie för att kartlägga förutsättningarna för att upprusta bostäderna från rekordåren 1961-1975. Resultaten är nedslående.

Bostadsföretagens ekonomiska förutsättningar för att rusta upp bostäderna är inte särskilt goda. Därför kommer renoveringsåtgärderna generellt sett att vara begränsade och inte alls motsvara de krav som samhället ställer i dag.

Men Sabo ger en rad förslag på åtgärder som kan förbättra bostadsföretagens möjligheter att rusta bostäderna. Staten kan till exempel satsa på en breddningsutbildning för hantverkare så att varje yrkesarbetare kan utföra fler moment.

— Vi behöver ett nytt sätt att arbeta, en breddkompetens så att vi kortar ledtiderna, säger Sophia Mattsson-Linnala, enhetschef på Sabo.

Dessutom pekar Sabo på att det behövs statliga åtgärder för att öka konkurrensen mellan byggbolagen och att renoveringsmetoderna behöver utvecklas. Sabo vill också se skattefria underhållsfonder, så att bolagen kan avsätta pengar för renovering utan beskattning, samt rot-avdrag som även omfattar hyreshus.

Delvis en myt?

I paneldebatten som hölls efter Sabos presentation av rapporten i tisdags underströk Kurt Eliasson, vd på Sabo, att det är rekordårens stora bostadsbestånd som gör renoveringsbehovet brådskande.

— Nu har beståndet nått en sådan ålder att klimatskyddet och avloppssystemen behöver åtgärdas. Material har förslitits, det är en omständighet av att det har byggts så mycket under kort tid, sa han.

Hans Lind, professor på KTH, ifrågasatte om renoveringsbehovet verkligen är ett problem och vände sig emot tanken att åtgärda allt på en gång.

— Det kanske är rationellt att göra på precis ett annat sätt. Puckeln kanske delvis är en myt, det går att sprida ut renoveringen över tid, sa han.

Uppmuntrar inte byggande

Flera talare pekade på brister med Lagen om offentlig upphandling. Hans Lind anser att det är ett problem att lagen inte uppmuntrar byggande av långsiktiga relationer.

— LOU tar bort incitamentet att om du gör ett bra jobb kan du fortsätta att få fler jobb, sa han.

Daniel Liljeberg, politisk sakkunnig på finansdepartementet, meddelade att regeringen arbetar med en upphandlingspolitisk proposition som innebär att offentliga bolag kan skippa upphandling vid summor under 576 000 kronor.

Sabos idéer till förbättringar

En utbildning av yrkesarbetare för att bredda renoveringskompetensen.

Statliga åtgärder för att bredda konkurrensen mellan byggbolag.

Metoder och teknik vid upprustning behöver utvecklas.

Ombyggnadsreglerna bör ses över med en ambition att minska ombyggnadskostnaden.

Tillämpningen av Lagen om offentlig upphandling på kommunala bostadsbolag bör ses över.

En möjlighet till skattefria underhållsavsättningar bör införas.

En sänkning av byggmomsen skulle förbättra förutsättningarna för bostadsinvesteringar.

Systemet med skattesubventioner till rot-åtgärder vidgas till att omfatta även hyreshus.

Det bör utredas hur balansen mellan olika upplåtelseformer kan återställas genom att hyresgästerna på lämpligt sätt kompenseras för att de inte kan utnyttja småhusägarnas 30-procentiga avdragsrätt för lånekostnaderna.

Stöd riktas direkt till konsumenterna så att dessa har möjlighet att betala hyror som höjs till följd av upprustningar.

Ett statligt stöd för tillgänglighetsskapande åtgärder skulle förbättra förutsättningarna för att anpassa bostadsbeståndet till en åldrande befolkning.

Energisparåtgärder som inte är företagsekonomiskt men samhällsekonomiskt lönsamma bör under vissa förutsättningar kunna få statligt stöd.

Staten bör medverka till att utveckla nya finansieringsformer vid energieffektiviserande åtgärder.

Ett nationellt beslut bör fattas snarast för att tillåta användning av medel från EU:s strukturfonder för energieffektiviseringsåtgärder i bostadssektorn.

Bostadsföretag på vikande marknader behöver statligt stöd för att kunna hantera dagens situation och möta framtida utmaningar.