Nyheter

Samordnare ska möjliggöra planer på nya städer

Regeringen har  fattat beslut om att tillsätta en samordnare med uppgift att identifiera kommuner där det finns framtagna planer för en större mängd bostäder som av något skäl inte kan genomföras.
Peter Eriksson har utsett Johan Edstav till statlig samordnare. 

Samordnaren ska också identifiera områden som inte finns med i befintliga planer där det på längre sikt finns möjlighet till helt nya städer.
Det kan finnas platser, till exempel vid nya järnvägssträckningar, där staten kan hjälpa till med exempelvis infrastruktur för att fler bostäder ska byggas. Regeringens samordnare ska identifiera en eller flera kommuner där den här typen av ny stadsbebyggelse kan passa, där det finns planer på ny stadsbildning men där planerna inte har kunna genomföras på grund av till exempel att det saknas relevant statlig infrastruktur eller lämplig kompetens. 

Samordnaren ska även:
– identifiera områden som inte finns med i befintliga planer men där det på längre sikt finns möjlighet till helt nya större bostadsexploateringar
– identifiera och beskriva varför ett genomförande av planen inte har skett
– bedöma om det är relevant för staten att vara behjälplig, och i så fall föreslå på vilket sätt
– identifiera och beskriva vilka statliga kostnader som skulle kunna förknippas med exploateringen
– identifiera och översiktligt beskriva övriga konsekvenser av exploateringen
– presentera för regeringen en eller flera lämpliga exploateringar som staten kan medverka till att få till stånd på kort respektive lång sikt

En förutsättning för att exploateringen ska kunna presenteras för regeringen är att det finns en analys av exploateringens lämplighet och långsiktiga hållbarhet utifrån ett regionalt perspektiv (avseende arbetsmarknad, befolkning, transportsystem och pendlingsmönster).

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har utsett Johan Edstav till statlig samordnare.
Johan Edstav är styrelseordförande i Regionförbundet Uppsala län och sitter i Mälardalsrådets styrelse.
Han är också ledamot av regeringens Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2017.