Nyheter

Sämre än väntat för JM

JM:s rörelseresultat blev 372 miljoner kronor i det första kvartalet, vilket är sämre än vad analytikerna förväntat sig.

Högre markkostnader anges som en av orsakerna.

Bostadsbyggaren JM:s rapport för årets första kvartal har släppts. Rörelseresultatet blev, enligt segmentsredovisning, 372 miljoner kronor mot 379 samma period förra året.

Intäkterna uppgick till 3.417 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.457 miljoner.

Rörelsemarginalen i Stockolm landade på 17,0 procent i det första kvartalet, jämfört med 23,7 procent ett år tidigare.

Orsaken till det sämre resultatet är att marginalerna blivit knappare. ”En geografiskt förändrad projektsammansättning, högre markkostnader och mer normaliserade omvärderingseffekter i avslutade projekt får negativt genomslag på marginalen för vår bostadsaffär i Stockholm. Samtidigt har nuvarande prisökningar på bostäder en motverkande effekt med fördröjning”, skriver vd Johan Skoglund i delårsrapporten.

 

Delårsrapport januari – mars 2015

• Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 037) och rörelseresultatet uppgick till 372 mkr (379). Rörelsemarginalen minskade till 10,9 procent (12,5) hänförligt till förändrad projektsammansättning inom JM Bostad Stockholm.

• Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 3 300 mkr (2 969) och rörelseresultatet uppgick till 361 mkr (391). Omräkningen är hänförlig till JM Utland med en resultateffekt om –11 mkr (12)

• Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

• Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 27,4 procent (26,1). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 3,50 kronor (3,70)

• Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –273 mkr (–241)

• Antal sålda bostäder ökade till 843 (697) och produktionsstarterna ökade till 748 (694).