Infrastruktur

Satsningar på järnvägen i Trafikverkets förslag

Fokus på järnvägen i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan. Bild: Trafikverket

Järnvägssatsningar och infrastrukturåtgärder i norra Sverige präglar Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan för 2022-2033.

Under tisdagen redogjorde generaldirektör Lena Erixon för hur Trafikverkets vill fördela pengarna i den infrastrukturproposition som regeringen lade fram i våras.

Planen innebär en kraftfull investering av järnvägen. Över 80 procent av investeringarna i planen är kopplade till järnvägen. Arbetet med nya stambanors tre pågående etapper fortsätter, men medlen till etapperna föreslås minskas från 107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg–Borås har tvingats senareläggas. Norrbotniabanans kvarvarande sträcka Skellefteå – Luleå, som regeringen vill tidigarelägga, kommer att byggstarta under planperioden.

De många industrisatsningar som görs i norra Sverige innebär också att Trafikverket vill se satsningar på järnvägen Luleå-Riksgränsen och på vägarna i Skellefteå. Det nuvarande signalsystemet ska också bytas ut.

−Med den fortsatta utrullningen av det nya digitala signalsystemet ERTMS ersätter vi dagens signalsystem som har börjat uppnå sin tekniska livslängd. ERTMS möjliggör också en omfattande modernisering av järnvägen och är en förutsättning för genomförandet av många investeringar, säger Lena Erixon.

Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, enligt Trafikverket. Bakgrunden är mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter

−Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Lena Erixon.

Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen. Föreslagna åtgärder i infrastrukturen ger, enligt Trafikverket, viktiga bidrag till klimatmålen och de övergripande hållbarhetsmålen. Nya typer av digitala åtgärder kommer att kunna underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.

−De mest kraftfulla verktygen för att klara transportsektorns klimatmål ligger samtidigt utanför planen. Alla aktörer inom transportsystemet måste samverka för att vi ska klara målen, säger Lena Erixon.

Planförslaget kommer att gå på remiss fram till 28 februari 2022, en samlad effektbedömning ska redovisas 31 januari 2022. Regionala planer ska rapporteras senast 30 april, därefter ligger det på regeringen att fastställa den nationella planen. Enligt vad Lena Erixon tror kommer detta att ske före sommaren.