Nyheter

”Se över organisationen”

järnväg
Slutbetänkande från utredningen om järnvägens organisation är nu klar. Foto: Anna Sjöström

 

Regeringen bör närmare överväga och ta ställning till vad dagens och framtidens järnvägsnät ska användas till.
Det menar Gunnar Alexandersson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation, som nu överlämnat slutbetänkandet En annan tågordning – bortom järnvägsknuten (SOU 2015:110) till infrastrukturminister Anna Johansson.
Gunnar Alexandersson menar att förbättringar kan göras i många delar av järnvägens organisation. 

Som exempel ger han förutsättningarna att bedriva kommersiell persontrafik och regelutvecklingsarbetet i EU.
– På längre sikt krävs också större förändringar. Mot bakgrund av kommande satsningar på nya stambanor för höghastighetståg, menar jag att det krävs en förändrad modell för marknadstillträde och ett tydligare åtagande från statens sida om vad dagens och framtidens järnvägar ska användas till. Detta får också konsekvenser för kommande förhandlingar om medfinansiering av infrastruktur, säger Gunnar Alexandersson.

Utredningen lyfter fram flera frågor som inte hanterats efter de många reformerna på järnvägsområdet.
– I vissa fall har det skapat låsningar och andra problem på marknaden. Jag lämnar nu ett stort antal förslag som syftar till att reda ut grundläggande förutsättningar, ansvarsförhållanden och åtaganden. Detta bör leda till en bättre fungerande järnväg, både för sektorns aktörer och för järnvägens kunder, i form av såväl resenärer som godstransportköpare.

Några av utredarens förslag till regeringen:

Att ärmare utreda en förändring i den långsiktiga modellen för marknadstillträdet på järnväg. En sådan utredning bör fokusera på att utreda förutsättningar för och genomförande av en modell där tillträdet för den interregionala persontrafiken regleras genom upphandling i konkurrens.

Att inte påbörja förhandlingar med kommuner och regioner om medfinansiering av höghastighetsjärnvägar och anslutande infrastruktur förrän det finns ett tydligt ställningstagande om vad de framtida nya stambanorna ska användas till, samt vilken mark nadstillträdesmodell som ska tillämpas på dessa banor och på det nationella nätet i övrigt.

Att  ta initiativ till kraftfulla förbättringsåtgärder när det gäller insamling och sammanställning av statistik och andra uppgifter på järnvägsområdet.

Att  närmare utreda lämpligheten i att långsiktigt behålla det statliga ägandet i SJ AB, Green Cargo AB, Jernhusen AB och Infranord AB.

Att genomföra en förändring i ledning och styrning som säkerställer ett ansvarstagande för de strategiska frågorna på järnvägsområdet. Ansvaret bör inte delegeras till andra myndigheter.

Att Trafikverket bör ta ett samlat ansvar för, och förstärka sitt arbete med, en ändamålsenlig förvaltning av myndighetens anläggningar för tjänster. Vid utvecklingen av anläggningarna bör Trafikverket särskilt beakta vikten av effektiva omlopp och tågvändningar för trafiken.

Att Transportstyrelsen bör förstärka sitt säkerhetsarbete på järnväg, se över sin interna organisation och samla ansvaret för arbetet med järnvägssäkerhetsfrågor, samt säkerställa analyskapacitet och kompetensförsörjning på området.