Nyheter

Se upp för fallgropar i försäkringen

Hur fungerar försäkringarna i byggbranschen? undrar en läsare. Och det är läsaren inte ensam om. Kunskapen om försäkringslösningarna är låg, hos entreprenör såväl som hos beställare och andra aktörer. I och för sig ska sägas att det är specialister som ar

AB och ABT ställer krav på att det vid entreprenadarbeten ska finnas i vart fall allrisk och ansvarsförsäkring. Det framgår av AMA/AF 07, längst bak, vad minimiomfattningen är, det vill säga vad försäkringarna minst ska skydda emot. Allrisk ska skydda mot plötslig och oförutsedd skada eller förlust av försäkrad egendom. Allrisken försäkrar entreprenadåtagandet, således inte annan egendom än vad som ingår i entreprenaden eller vissa av de hjälpmedel som behövs för att utföra entreprenaden. Försäkringsbeloppet ska motsvara återanskaffningsvärdet av entreprenaden. Ansvarsförsäkringen ska täcka skador orsakade av entreprenörens vårdslöshet. Ett exempel på detta är att entreprenören slarvar och i stället för att dra åt en ventil öppnar entreprenören ventilen, med påföljd att vatten strömmar ut och annan egendom än entreprenaden drabbas av vattenskador. I det fallet ska ansvarsförsäkringen täcka skadan. AB och ABT stadgar att försäkringarna ska vara giltiga under entreprenadtid och för en tid av två år därefter. I det hänseendet gäller det att se upp! Många entreprenader har en femårig garantitid. Det innebär att entreprenadåtagandet kan stå oförsäkrat under tre år (resterande garantitid). Fastighetsförsäkringen kan i vissa fall tas i bruk (till exempel vid brand- och vattenskador), men en fastighetsförsäkring täcker inte alla skador som kan uppstå vid entreprenadarbeten och avhjälpande av fel. Det kan uppstå sprickbildning, en vägg rasar eller det uppstår stora mängder damm med anledning av arbeten eller felavhjälpande. Saknas försäkring, eller har försäkringstiden löpt ut för allrisk- eller ansvarsförsäkring, är beställaren beroende av att entreprenören har egen möjlighet att täcka upp eventuella skador som denne har orsakat. Därutöver gäller det att bedöma om försäkringar och försäkringsbelopp är tillräckliga eller om det behöver lösas tilläggsförsäkringar (till exempel så kallad rot-försäkring; skydd för befintlig egendom). Slutligen är det en utbredd missuppfattning att det är möjligt att ta försäkring i anspråk för dröjsmål (till exempel vite) eller för att det föreligger fel i entreprenaden. Det är inte möjligt.