Nyheter

”Situationen är närmast hopplös”

Branschorganisationen för rivning, håltagning och sanering vill se hårdare tag mot kriminalitet och fusk i byggsektorn. Foto: Getty Images

Branschorganisationen för rivning, håltagning och sanering vill se hårdare tag mot kriminalitet och fusk i byggsektorn. 

Byggmarknadskommissionen, som har till uppdrag att kartlägga, analysera och motverka kriminalitet inom byggsektorn, polisanmälde nyligen tolv företag inom byggbranschen för olika former av arbetslivskriminalitet. En åtgärd som många ser positivt på. Det är hög tid att byggbranschen befrias från kriminalitet, fusk och oskäliga arbetsvillkor. Branschorganisationen för Byggnadsberedning, BFB, som organiserar en stor del av landets företag inom rivning, håltagning och sanering, ställer sig bakom Byggmarknadskommissionens uppdrag fullt ut.

BFB:s medlemsföretag är särskilt utsatta för den osunda konkurrens som uppstår när kriminella och fuskande företag kan verka på marknaden. Situationen är närmast hopplös då det krävs stora resurser för att utbilda personal, köpa in rätt skyddsutrustning och säkerställa att regler och lagar följs.

Många kan vittna om upphandlingar som går till företag som uppenbarligen bryter mot lagar och regler samt har löne- och arbetsvillkor som är direkt oskäliga. Säkerhet, hälsa och miljö är helt åsidosatta. Från BFB välkomnas därför Byggmarknadskommissionens arbete med öppna armar.

Byggmarknadskommissionen redogjorde samtidigt för resultatet från en undersökning som gjorts gällande vilka företag det är som bryter mot lagstiftning och regelverk. Det visar sig att det i hög grad är utlandsregistrerade företag som står för kriminaliteten och då särskilt företag från Östeuropa.

Detta bekräftar den bild de flesta svenskregistrerade företag som verkar inom byggsektorn har. Många kan vittna om hur det kan dyka upp folk på arbetsplatser som uppenbarligen saknar rätt att befinna sig där. Det saknas kvalifikationer, skyddsutrustning, ID06 etc. Det här utgör ett hot mot svensk byggbransch och svenska byggjobb. Från BFB:s sida vill vi därför se fler åtgärder kan bidra till att motverka den osunda och farliga konkurrenssituation som växt fram på senare år.

BFB är en av flera specialistbranscher inom byggsektorn. Gemensamt för specialistbranscherna är att medlemmarna utgörs av företag som förbundit sig att följa de regler som gäller för medlemskapet. Häri ligger uppförandekoder, god ekonomisk ordning i enlighet med svensk lagstiftning, kollektivavtal och i övrigt åtagande att bedriva en verksamhet som uppfyller svenska krav gentemot såväl kunder, anställda som samhället i övrigt.

Specialistbranscherna arbetar med att ta fram riktlinjer för arbetet, erbjuda utbildningsstöd och i övrigt vara ett forum för branschens utveckling. BFB, i likhet med många andra, har samarbetsavtal med arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Inom ramen för det samarbetet kommer BFB aktivt medverka i kampen mot kriminalitet och fusk. Vi hoppas därigenom få en sundare och tryggare bransch att verka i.

Branschorganisationen för Byggnadsberedning – BFB

Håkan Karlsson, ordförande

Linda Dahlin, vice ordförande

Roger Blomqvist, kanslichef samt ansvarig för drift och utveckling