Nyheter

Ska betala 400 000 för bristande fallskydd

Veidekke Entreprenad AB åläggs av Förvaltningsrätten att betala  400 000 kronor i sanktionsavgift.
Detta på grund av att det saknades tillräckligt fallskydd på en arbetsplats i Upplands-Bro.

I mars i år gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på en byggarbetsplats i Kockbacka, Upplands-Bro. Där uppmärksammade de att det pågick byggnadsarbete och att fallskydd saknades när arbete utfördes där det fanns risk för fall och fallhöjden var två meter eller mer.
Veidekke Entreprenad AB  var arbetsgivare för de arbetstagare som utförde arbetet och har därför en skyldighet ätt se till att fallskydd finns när arbete utförs under nämnda förhållanden.

Bolaget bestrider ansökan och yrkar i första hand att sanktionsavgift inte ska påföras och i andra hand, för det fall förvaltningsrätten finner att en sanktionsavgift ska påföras, att sanktionsavgiften ska sättas ned.

Bolaget medger att arbetsledningen brustit i tillsyn vid den aktuella tidpunkten men anser att det personliga ansvaret hos de individer som brustit i hörsamhet trots utbildning, arbetsberedning och klara instruktioner bör beaktas av förvaltningsrätten.
Veidekke anför bland annat att det har utförts löpande säkerhetskontroller på arbetsplatsen; varannan vecka genomfors skyddsronder och varje månad genomförs dessutom en särskild skyddsrond för att åtgärda direkta brister. Resultatet av ronderna kommuniceras ut på vecko- och morgonmöten. Det är klart och tydligt kommunicerat att lina med fallsele alltid ska användas i arbete med risk för fall där inte kollektiva fallskydd kan användas. Yrkesarbetarna i Kockabacka ansåg i det aktuella fallet att risk for fall inte förelåg och använde därför inte fallsele, utan att inse att de därmed bröt mot arbetsmiljölagen och arbetsgivarens regelverk. Det framgår av Arbetsmiljöverkets bilder att arbetarna inte befann sig på en smal eller trång plattform. Efter Arbetsmiljöverkets omedelbara förbud satte arbetarna på sig sina fallselar och förbudet kunde då hävas på plats. Bolaget är väl medvetet om sitt ansvar att tillse att personal följer samtliga säkerhetsföreskrifter och har en väl inarbetad säkerhetskultur. Bolaget har inkommit med bland annat arbetsberedning, arbetsplatsrutiner och arbetsmiljöplan till stöd för sin talan.

örvaltningsrätten finner ingen anledning att ifrågasätta Arbetsmiljö verkets bedömning och anser att bolaget har utfört arbete i strid mot Arbetsmiljö verkets föreskrifter.