Bolag

Skanskas byggverksamhet går starkt

Anders Danielsson, koncernchef för Skanska. Foto: Skanska
Anders Danielsson, koncernchef för Skanska. Foto: Skanska

Skanskas rörelseresultat för sista kvartalet 2022 minskade till 3,5 miljarder kronor (3,6), men Byggverksamheten visade positiva siffror med ett rörelseresultat på 2,3 miljarder kronor (1,6).
”Byggverksamheten levererade en hög lönsamhet och bibehåller en historiskt hög orderstock, kommenterar vd och koncernchef Anders Danielsson i vd-ordet”.

Skanskas intäkter för förra årets sista kvartal minskade till 40,4 miljarder kronor, att jämföra med samma period 2021 som landade på 44,4 miljarder. Sett till helåret uppgick intäkterna till 161,6 miljarder kronor, att jämföra med 147,6 miljarder kronor för 2021.

”Lönsamheten har varit stark”

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 51,6 (42,3) miljarder kronor för kvartalet och för helåret 162,7 (153,6) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med nio procent. För helåret uppgick rörelseresultatet för Byggverksamheten till 5,8 (5,0) miljarder kronor.

”Byggverksamheten hade ett framgångsrikt fjärde kvartal och helår. Strategin med selektiv anbudsgivning och tydligt kommersiellt fokus fortsätter att underbygga en stark leverans. Vi har hanterat materialbrist, kostnadsökningar och andra marknadsutmaningar väl. Intäkterna ökade under året, förstärkta av inflation och positiva valutakurseffekter. Orderingången var imponerande i fjärde kvartalet och har varit stabil för hela året. Orderstocken är på en historiskt hög nivå. Lönsamheten har varit stark och rörelsemarginalen för helåret översteg vårt uppsatta mål. Alla tre huvudmarknader, Norden, Europa och USA bidrog till den stabila leveransen”, skriver Anders Danielsson.

Färre sålda bostäder

Inom Bostadsutveckling minskade rörelseresultatet till 4 miljoner kronor (419). Intäkterna för verksamhetsgrenen uppgick till 775 (3 645) miljoner kronor. ”Inom Bostadsutveckling minskade försäljningsvolymerna väsentligt som en konsekvens av lägre aktivitet på bostadsmarknaden. Bostadsköpare påverkas fortsatt negativt av ökade räntekostnader, höga energipriser och konsumentprisinflation. Lönsamheten i vårt segment BoKlok har varit svag under året”, skriver Anders Danielsson som ändå är hoppfull: ”Bostadsmarknaden är cyklisk och jag är övertygad om att efterfrågan på moderna, energieffektiva bostäder kommer tillbaka när den makroekonomiska situationen stabiliseras”.

Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,3 (2,1) miljarder kronor för perioden och 3,9 (5,2) miljarder kronor för helåret. Inom Kommersiell fastighetsutveckling genomfördes försäljningar om cirka 3,2 miljarder kronor (cirka 6,5) under fjärde kvartalet och rörelseresultatet uppgick till cirka 1,3 miljarder kronor (cirka 1,7).

Anders Danielsson summerar året: ”Vi har åstadkommit mycket förra år och jag är stolt över vårt starka resultat. Vi har hanterat marknadsutmaningar väl, fortsatt att driva vårt hållbarhetsarbete framåt och levererat i enligt med vår strategi”.