Nyheter

Skarp kritik mot otydliga bullerregler

Regelverken om buller är otydliga och har bidragit till en dyr och ineffektiv byggprocess. Det anser Riksrevisionen som riktar skarp kritik mot regeringen och myndigheterna.

Planering och byggande av bostäder i bullerutsatta områden präglas av otydlighet och brist på transparens. Statens styrning är bristfällig, vilket lett till olika tolkning av miljöregelverken samt plan- och byggreglerna ända ner till kommunal nivå. Den anser Riksrevisionen som granskat hur regelverken om buller hanterats av berörda myndigheter.

— Det finns två grundproblem. Det ena är att de regler som finns på området, både lagstiftning och de olika myndigheternas regler och föreskrifter, inte är koordinerade. Det öppnar för tolkningar och ger en stor osäkerhet i vad som egentligen gäller, säger Claes Norgren, riksrevisor, och fortsätter:
— Det andra problemet är att regeringen har haft en bristande styrning och inte har dömt av de olika regelverken. Detta sammantaget leder till en betydande rättsosäkerhet för dem som bygger.

Det utrymme för tolkningar som därmed lämnats har i sin tur gett stora skillnader i länsstyrelsernas och kommunernas bedömningar vid planläggning och byggande.
— I vår granskning har vi sett stora variationer. Vissa fäster tonvikt på miljölagstiftningen medan andra går mer på plan- och bygglagen, säger Claes Norgren.

Byggföretagare som har koll på den lokala eller regionala praxisen har betydande konkurrensfördelar gentemot företag som saknar kunskap om detta. Det är en oacceptabel brist på öppenhet och förutsägbarhet, menar Riksrevisionen i sina slutsatser.

Enligt Claes Norgren har myndigheten medvetet valt att granska buller som i sig är en avgränsad del av miljöreglerna samt plan- och bygglagstiftningen. Han betonar att det vore önskvärt att riksdag och regering väljer att granska och följa upp hur regelverken i sin helhet påverkar byggandet.

— Vår effektivitetsrevision av detta lilla område visar att klarhet i regelverken skulle ge lägre byggkostnader och bättre miljö.

Fakta / Riksrevisionens rekommendationer:

Regeringen bör på ett sätt som överensstämmer med plan- och bygglagstiftningen och miljöbalkens krav klargöra hur buller ska bedömas vid planläggning och byggande av bostäder.

Regeringenbör uppmärksamma vikten av grundliga konsekvensanalyser för att motverka brister i transparens tillföljd av överlappande och motstridiga regelverk. Denna granskning har visat på sådana brister när både PBL och miljöbalken är tillämpliga.

Regeringenbör överväga att precisera miljökvalitetsnormen om omgivningsbuller.

Regeringen bör säkerställa att det finns gemensamma definitioner i den statliga vägledningen för buller.

Naturvårdsverket bör, inom ramen för sitt samordningsansvar, säkerställa att det förekommer en systematisk uppföljning av de statliga vägledningarna och reglerna för buller.

Boverket bör, inom ramen för sitt uppsiktsuppdrag, följa upp att tillämpningen av allmänna råd och andra regler för planering och byggande är transparent och förutsägbar.

Länsstyrelsernabör samordna tillsynen med syfte att få enhetliga kriterier för bedömningar av buller vid planering och byggande i bullerutsatta område, i avvaktan på att regeringen skapar förutsättningar för samsyn mellan de statliga myndigheterna.

Källa: Riksrevisionens rapport ”En effektiv och transparent plan- och byggprocess?”