Nyheter

Skenande priser på byggmaterial

Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 7,2 procent mellan maj 2020 och maj 2021. Prisökningar på byggmaterial och nedsättningar i arbetsgivaravgiften från förra året är de främsta förklaringarna. Foto: Getty Images

Priserna på vissa byggmaterial har skenat under våren. Trävaror har ökat med 34 procent, och armering med 23 procent sedan förra våren, enligt senaste faktorprisindex från SCB.

Under våren har flera materialleverantörer aviserat kraftigt höjda priser på byggmaterial. Främst är det priser på råmaterial som stigit.

Enligt SCB:s faktorprisindex ökade entreprenörernas kostnader för byggmaterial med totalt 6,5 procent mellan maj 2020 och maj 2021. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för trävaror och armeringsstål mest, 34,3 respektive 23,1 procent. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 15,2 procent. Den stora ökningen har skett under våren, och beror på råvarubrist till följd av ökad global efterfrågan.

Den enda produktgrupp som inte stigit i pris är vitvaror, där var prisförändringen oförändrad jämfört med förra året, enligt den senaste statistiken för maj.

Prisutvecklingen på byggmaterial är en av förklaringarna till att den totala byggkostnaden ökat. Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 7,2 procent mellan maj 2020 och maj 2021. Entreprenörens kostnader har ökat med 7,4 procent och byggherrekostnaden med 6,1 procent, men har i hög grad påverkats av att arbetsgivaravgiften reducerades tillfälligt förra året.

– Förändringen är ovanligt stor på grund av nedsättningar i arbetsgivaravgiften från förra våren och sommaren, säger Jonas Jonsson, statistiker på SCB.

Byggföretagen har gått ut och informerat sina medlemmar om situationen då flera materialleverantörer aviserat om kraftigt höjda priser på material under våren.

– Vi befinner oss i ett exceptionellt läge med en pandemi som orsakat nedstängningar av fabriker och stängda gränser mellan länder. Detta har gjort att efterfrågan stigit snabbt och vi hamnat i en flaskhalsproblematik, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen.

Från Byggföretagen betonar man vikten av att enskilda medlemsföretag tar höjd för eventuella kostnadsökningar i sin prissättning inför anbudsgivning och att man tecknar avtal med indexreglering. ”Påverkan är särskilt stor för medlemmar som utför entreprenader till fast pris utan indexreglering. Entreprenader som utförs på löpande räkning eller där priset indexregleras påverkas i något mindre utsträckning”, skriver de.

När vändningen kommer är svårt att förutspå.

– Det är pandemins utveckling som styr, hur det går med vaccinering och med en eventuell en fjärde våg, menar Fredrik Isaksson.

           

               

Varuslag Prisförändring
April 2021-
Maj 2021 Maj 2020-
Maj 2021

Trävaror +1,2 +34,3
Armeringsstål +1,9 +23,1
Järn och stål* +1,8 +15,2
Övrigt byggmaterial** +0,0 +7,1
Betongvaror +0,4 +5,9
Elmateriel +0,9 +3,4
VVS-material +1,5 +3,2
Material för målning +0,0 +0,7
Snickerier +0,1 +0,4
Golvmaterial +0,4 +0,2
Vitvaror +0,0 ‑0,0
S:a för byggmtrl +0,7 +6,5

Källa: SCB