Nyheter

Slipper miljonböter efter dödsolycka

Struktion Rail vann i tingsrätten och slipper betala företagsböter på fem miljoner kronor efter en olycka utanför Norrköping år 2010 där en grävlastare kördes på av ett tåg.
En kvinna avled och flera personer skadades vid olyckan.

Det var i september 2010 som olyckan inträffade.
En grävlastare vid Kimstad driftställe kom delvis in på ett intilliggande spår och kördes på av ett tåg på väg till Linköping.

Kollisionen orsakade att en person avled, en person fick svåra skador, att sju personer fick moderata skador och en person skadades lindrigt.
Det tåg som var inblandat i olyckan fick skador på samtliga vagnar och den inblandade grävlastaren totalförstördes.

Vid olyckstillfället var trafiken inte avstängd på det intilliggande spåret.
Strukton Rail AB hade totalentreprenad för arbetet som omfattade bland annat byte av spår och ballast.

Åklagaren yrkade att Strukton Rail AB skulle betala företagsbot med 5 000 000 kronor och att de har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga olyckan. Å
klagaren anser att de varit oaktsamma när det kommer till exempelvis riskbedömning av arbetet samt utformningen av arbetsmiljöplanen, vid val av uppkörningsplats, vid val av tidpunkt för arbetet och att tillse att korrekt skydd fanns för det intilliggande spåret.

Statens haverikommission, Trafikverket och Strukton Rail AB har i sina respektive utredningar av olyckan kommit fram till att olyckan skedde på grund av att grävlastaren fördes upp på spåret utan att A-skydd fanns får det intilliggande spåret. (När trafik är helt avstängd på ett spår kallas det för A -skydd.)

Strukton Rail AB har bestridit att det var möjligt får bolaget att tillse att A-skydd förelåg, utan att det är Trafikverket som haft ansvar att vidta sådana åtgärder.

Tingsrätten ger Strukton Rail AB rätt och anser att åklagaren inte visat att anställd eller inhyrd personal eller person med särskilt ansvar får Strukton Rail AB av oaktsamhet har brutit mot arbetsmiljö lagen.
Åklagarens talan om företagsbot ogillas därför.