Nyheter

Smartare vägdesign minskar utsläppen

En väg med stora höjdskillnader, lutningar och mycket kurvor innebär större utsläpp på grund av högre energi- och bränsleförbrukning. Foto: Tomas Malik/Unsplash

Vägars utformning har stora effekter på fordonens energi- och bränsleförbrukning. Med det nya digitala verktyget Waywize går det att räkna fram en klimatreducerande lösning när ny infrastruktur planeras eller när vägar ska byggas om.

Mycket fokus ligger idag på att byta ut fossila bränslen till el för att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Men enligt Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramboll, är det också dags att titta ännu djupare på vägarnas utformning ur ett energi- och klimatperspektiv.

– Det här är ett område där vi kan göra stor skillnad genom att på ett innovativt sätt ta hänsyn till vägars utformning när vi planerar, säger Peter Ekdahl, som är grundare av och ansvarig för Waywize. 

Efter att ha kartlagt det svenska vägnätet och identifierat sträckor runt om i Sverige där utsläppen från vägtrafiken är höga har Ramboll utvecklat den digitala plattformen Waywize.

– Vi har utvecklat det här verktyget och använder data om till exempel trafik, hastighet, utformning och vägens kondition från flera olika källor. Baserat på datan kan vi få fram olika vägsträckors klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Det svenska transportnätet står för cirka en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Samtidigt påverkas bränsleförbrukningen hos tunga lastbilar mycket av vägars backar och kurvor. I Trafikverkets rapport ”Klimatförbättringar i infrastrukturprojekt” beräknas att en väg med 4 respektive 6 procents lutning innebär 72 respektive 130 procent mer energiåtgång för tung trafik.

– En väg med stora höjdskillnader, lutningar och mycket kurvor innebär större utsläpp på grund av högre energi- och bränsleförbrukning.

Verktyget är också anpassat för att hjälpa till exempel entreprenörer att presentera klimatsmarta lösningar vid upphandlingar.

Waywize har exempelvis använts av entreprenörer i Norge vid upphandlingen av riksväg 555. I ett annat projekt, på E6 i Norge, visade resultatet att en alternativ design av de första fyra kilometrarna kunde spara 400 000 ton koldioxid över 40 år.

Under hösten och vintern har Ramboll använt metoden i flera vägprojekt som de själva varit involverade i.

– Under introduktionstiden har vi testat det själva för att se att allt blir rätt, men nu när denna valideringsfas är klar kan vem som helst skaffa och använda verktyget, säger Peter Ekdahl.