Nyheter

Socialdemokraterna

1. Vilken valfråga är viktigast för er när det kommer till bostadsbyggandet?

2. Hur ska ni göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden?

3. Tycker ni att amorteringskravet i sin nuvarande form bör ändras? Motivera varför/varför inte.

4. Vilka åtgärder vill ni se för att minska antalet olyckor inom byggbranschen?

5. Hur ska kompetensbristen inom byggbranschen lösas?

6 Bostadsmarknaden är i gungning och bostadsbyggare har svårt att sälja sina nyproducerade bostäder. Hur kunde det bli så? 

7 Och hur ska trenden brytas?

8. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att byggbranschen ska bidra till att Sverige ska nå klimatmålet år 2045?

9. Hur ser ni på reavinstskatten i dess nuvarande form?

10. Avsluta meningen på valfritt sätt: ”Om två år hoppas jag att…”

1. Det viktigaste är att långsiktigt lösa bostadsbristen. Därför menar vi att det är mycket viktigt att hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. Människor måste också ha råd att efterfråga de bostäder som byggs. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi har bostäder på marknaden på olika kostnadsnivåer, så att alla har råd med en bostad. Inte minst därför är det viktigt att motverka införandet av marknadshyror. En sådan reform skulle leda till högre hyror för vanligt folk. Detta kan vi socialdemokrater inte acceptera.

2. Investeringsstödet som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört syftar till byggande av små hyresrätter med rimliga hyror. Det är en väg att gå för att unga ska komma in på bostadsmarknaden.

3. Så länge Finansinspektionen, som har ansvar för makrotillsynen, bedömer att de ska ligga kvar ser vi inte någon anledning att i dagsläget dra några andra slutsatser.

4. Arbetsmiljön är primärt arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen. Det är viktigt att alla arbetsplatser har ett långsiktigt och strategiskt arbetsmiljöarbete. I detta arbete är skyddsombuden och facken väldigt viktiga. Regeringen har tagit en nollvision för dödsfall som kommer att utvärderas inom kort.

5. Yrkesutbildningen måste uppvärderas. För närvarande finns möjlighet att ha snabbspår för nyanlända. Dessa planeras och genomförs ofta i samverkan mellan parterna. Arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering på arbetsmarknaden. För att underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för studiefinansiering utvecklas, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra.

6. Vi delar inte uppfattningen att ”bostadsmarknaden är i gungning”. Det finns en stor efterfrågan på bostäder och bostadsbyggandet är på rekordnivåer som inte setts sedan miljonprogrammets dagar. De problem som finns gäller främst väldigt dyra bostäder i storstadsområden. Bostadsbyggare som ensidigt bygger bostadsrätter och försöker sälja dem med maximal vinst får naturligtvis problem.

7. Många har idag inte råd att efterfråga det som byggs eller de boenden som finns tillgängliga. För att fler ska ha råd med även ett nybyggt boende måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar. Allmännyttan ska användas. Den är kommunernas viktigaste verktyg för att klara bostadsförsörjningsansvaret. Utöver detta behöver konkurrensen inom bostadssektorn öka.

8. Öka fokus på miljömässig hållbarhet i byggprocesser och byggmaterial. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har initierat åtgärder för att främja hållbart byggande. Bland annat ses administrativa samt ekonomiska styrmedel över i syfte att minska byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Regeringen har även infört ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Dessutom har ett nationellt informationscentrum inrättats för att främja energieffektivt byggande och renovering, användning av hållbara material och låg klimatpåverkan.

9. Det är rimligt att man betalar skatt när man har gjort en vinst på sin bostad, liksom man gör vinst på andra typer av sparande. Samtidigt är det viktigt att den som köper bostad kan skjuta upp skatten för att finansiera det nya boendet. Därför har regeringen gjort reglerna för att få uppskov med reavinstskatten mer generösa. Dock så kan man notera att när reavinstskatten höjdes 2008 så förändrades inte rörligheten på bostadsmarknaden alls.

10. … vi börjar få effekt av en bred bostadspolitisk överenskommelse som innehåller både skatter och social bostadspolitik med ett tydligt fördelningspolitiskt fokus.