Nyheter

Spirande optimism bland hushållen

Konjunkturinstitutets barometerindikator backade en knapp enhet i april efter att ha ökat närmare tio enheter de två föregående månaderna. Den ligger marginellt över det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är ungefär normal.

 I näringslivet är det den här månaden tillverkningsindustri samt detaljhandel som bidrar negativt till barometerindikatorns utveckling. Indikatorerna för privata tjänstenäringar och hushåll bidrog positivt under april.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll två enheter i april och indikatorn ligger nu tre enheter över det historiska genomsnittet. Såväl orderingång som produktionsvolym var i stort sett oförändrad under första kvartalet och detsamma gäller bedömningen av orderläget. Industriföretagen är relativt optimistiska inför andra kvartalet och räknar med att såväl orderingång som produktionsvolym kommer att öka. Sysselsättningen väntas sammantaget bli i det närmaste oförändrad.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad i april och ligger fortfarande klart över det historiska genomsnittet. Anläggningsverksamhet rapporterar ökad orderingång, högre anbudspriser och utökningar av personalstyrkan, medan branschen byggande av hus redovisar en svagare utveckling. Även när det gäller förväntningarna är det påtagliga skillnader mellan branscherna. Optimismen är störst inom anläggningsverksamhet och här räknar man med god tillväxt under andra kvartalet. Husbyggarna förutser i stort sett oförändrad produktion under perioden.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade två enheter i april efter att ha ökat tolv enheter under de två föregående månaderna. Indikatorn ligger nu åtta enheter under det historiska genomsnittet.

Liksom tidigare är det stora skillnader mellan de olika branscherna och försäljningen inom livsmedelshandeln har utvecklats bäst. Även specialiserad butikshandel noterar ökningar efter flera kvartal med vikande försäljningssiffror, medan handel med motorfordon redovisar minskad försäljning. Detaljhandeln räknar med att försäljningen fortsätter att öka under andra kvartalet i år och optimismen är liksom tidigare störst inom livsmedelshandeln.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg tre enheter i april och den ligger därmed återigen över det historiska genomsnittet. Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har ökat under första kvartalet i år efter två svaga kvartal dessförinnan. Tjänsteföretagen räknar med att såväl efterfrågan som sysselsättningen stiger ytterligare under andra kvartalet i år.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg närmare fem enheter i april och indikatorn ligger nu bara marginellt under det historiska genomsnittet. Det är synen på såväl den egna som den svenska ekonomin som blivit mer positiv.