Nyheter

”Stabilt resultat i en utmanande tid”

Peab ökar omsättningen med tolv procent det första kvartalet. En stabil och bra start på året, enligt vd:n Jesper Göransson, som för Byggvärlden berättar om hur bolaget hanterar cementkrisen och hur materialpris och tillgång till material påverkar byggprojekten.
Jesper Göransson, vd på Peab. Foto: Henrik Ekberg

Peabs rörelseresultat för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 853 Mkr (1 246) och rörelsemarginalen minskade till 5,0 procent (7,1).
Sett till helåret uppgick rörelseresultatet till 2 741 Mkr (3 098) och rörelsemarginalen, som påverkades av de högre kostnaderna, uppgick till 4,3 procent (5,2)
– För 2022 redovisar Peab ett stabilt resultat i en utmanande tid, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

De ökade byggkostnaderna samt prisökningar på energi och vissa råvaror har inneburit en negativ påverkan på rörelsemarginalen.

I affärsområde Bygg minskade rörelsemarginalen till 2,0 procent (2,6) medan affärsområde Anläggning hade en oförändrad rörelsemarginal om 4,0 procent (4,0). Sammantaget uppgick rörelsemarginalen för entreprenadverksamheterna till 2,7 procent (3,1).

Affärsområde Industri uppvisade en lägre rörelsemarginal om 5,0 procent (8,2) vilken till stor del relateras till Beläggning där ökade energi-​ och bränslekostnader haft en negativ påverkan.

I affärsområde Projektutveckling minskade rörelseresultatet till 309 Mkr (446) men rörelsemarginalen ökade till 15,6 procent (14,3). I Bostadsutveckling förbättrades rörelsemarginalen till 14,7 procent (12,0), vilket i huvudsak förklaras av realisationsresultat från fastighetsförsäljningar.

Anläggning ökade nettoomsättningen

Koncernens nettoomsättning minskade med tre procent och uppgick till 17 048 Mkr (17 520) under fjärde kvartalet 2022.

I affärsområde Bygg ökade nettoomsättningen med två procent och ökningen är relaterad till Finland och Norge. Affärsområde Anläggning ökade nettoomsättningen med åtta procent och ökningen förklaras av en högre aktivitet inom Infrastruktur samt Drift och underhåll.
I affärsområde Industri ökade nettoomsättningen med tio procent med ökningar i alla produktområdena, men framför allt inom Beläggning. Affärsområde Projektutveckling hade en lägre nettoomsättning och minskningen förklaras främst av Bostadsutveckling, som hade en minskad omsättning till följd av färre produktionsstarter och låg försäljningstakt av bostäder.

Orderingången under årets sista kvartal uppgick till 10,5 Mdkr (14,4). Affärsområde Industri hade en högre orderingång jämfört med motsvarande kvartal 2021, medan affärsområdena Bygg och Projektutveckling hade en lägre orderingång.

Peabs helår

Sett till helåret 2022 så ökade koncernens nettoomsättning ökade med fem procent och uppgick till 63 135 Mkr (60 026). De fortsatt höga material-​ och energikostnaderna förklarar en stor del av omsättningsökningen. Rörelseresultatet uppgick till 2 741 Mkr (3 098) och rörelsemarginalen, som påverkades av de högre kostnaderna, uppgick till 4,3 procent (5,2)

– För 2022 redovisar Peab ett stabilt resultat i en utmanande tid. Med vår höga orderstock och starka finansiella ställning, kombinerat med vår breda affärsmodell, kan vi möta varierande förutsättningar inom olika segment och geografier, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Peabs kvartal och helår

Oktober – december 2022

 • Nettoomsättning 17 048 Mkr (17 520)
 • Rörelseresultat 853 Mkr (1 246). I jämförelsekvartalet ingick återbetalning av AGS-premier om 179 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,0 procent (7,1)
 • Resultat före skatt 818 Mkr (1 240)
 • Resultat per aktie 1,89 kr (3,62)
 • Orderingång 10 455 Mkr (14 443)
 • Kassaflöde före finansiering -897 Mkr (2 465)

Januari – december 2022

 • Nettoomsättning 63 135 Mkr (60 026)
 • Rörelseresultat 2 741 Mkr (3 098)
 • Rörelsemarginal 4,3 procent (5,2)
 • Resultat före skatt 2 670 Mkr (3 076)
 • Resultat per aktie 6,98 kr (8,50)
 • Orderingång 53 259 Mkr (55 848)
 • Orderstock 44 389 Mkr (45 318)
 • Kassaflöde före finansiering -1 955 Mkr (3 041)
 • Nettoskuld 6 899 Mkr (2 404)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,5 (0,2)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (5,00) per aktie