Nyheter

Stadskvarter byggs ovanpå tunnel

Ny bebyggelse och angöringsgata/torg ovanpå intunnlingen. Bild: AIX

Ny bebyggelse planeras när delar av järnvägen förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan, i samband med Mälarbanans utbyggnad genom Solna.
Planerna innefattar bland annat bebyggelse på den del av järnvägen som ska däckas över. 

Nu påbörjas arbetet med detaljplanering för ny byggnation ovanpå den del av järnvägen som kommer att däckas över med en tunnel, när Mälarbanan byggs ut genom Solna.

– När delar av Mälarbanan tunnlas in frigörs stora ytor för bebyggelse som bidrar till stadens medfinansiering av utbyggnaden. Samtidigt skapar nya kvarter, parker, torg och cykelvägar ovanpå tunneln en mer sammanhållen stad och minskar järnvägens störningar i stadsmiljön, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad, i ett pressmeddelande. 

Projektet innebär att det skapas förutsättningar för ny bebyggelse i anslutning till järnvägen, dels längs med intunnlingen mellan Frösundaleden och Nybodagatan, dels i Solna Business Park – exploatering som ger bidrag till stadens medfinansieringen av intunnlingen. Nu får miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.
Genom att Mälarbanan förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan minskar den barriär som järnvägen utgör. Huvudsta knyts tätare samman med Skytteholm och centrala Solna. Detta skapar förutsättningar för ny bebyggelse som bostäder och kommersiella lokaler samt lokal infrastruktur som gator, torg och cykelvägar ovanpå Mälarbanans tunnel.
Längs med intunnlingen från Frösundaleden föreslås en stadsstruktur med slutna kvarter på den mark som frigörs söder om järnvägen. Norrut föreslås den befintliga bebyggelsen kompletteras med ny bebyggelse i olika struktur.

Förslaget innebär att Oskarsrogatan byggs om och byggs vidare för att ansluta till den nya bebyggelsen, för biltrafik, cykel och gång. En ny lokalgata planeras ovanpå järnvägstunneln som framför allt ansluter till ny bebyggelse och i övrigt föreslås för park och torg samt gång- och cykeltrafik.

I Solna Business Park möjliggörs bebyggelse dels nordost om järnvägen i direkt anslutning till Sundbybergs station, dels söderut i anslutning till Stenhöga och Stora Blå.

Mälarbanan ska byggas ut genom Solna och en del av järnvägen förläggs i tunnel. Samtidigt möjliggörs en framtida trafikering av en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Det innebär det avtal med Trafikverket som kommunfullmäktige beslutade om i augusti 2018.