Stäms på 30 miljoner kronor

Stäms på 30 miljoner kronor
Det norska företaget Baneservice stämmer Balfour Beatty Rail i Västerås för obetalda arbeten. Dessutom vill man ha ersättning för brutet kontrakt.
Det norska företaget Baneservice stämmer Balfour Beatty Rail i Västerås på drygt 30 miljoner kronor. Baneservice menar att Balfour Beatty inte har betalat för arbeten som Baneservice utfört på Bohusbanan. Dessutom vill Baneservice ha ersättning för brutet kontrakt. Balfour Beatty och Svea hovrätt bedömer dock att hävningen var korrekt på grund av säkerhetsrisker.

Baneservice AS Norge Filial (BAS) och Saab AB Saab Communication ingick i november 2006 ett entreprenadkontrakt avseende arbeten på Bohusbanan i Västra Götaland mellan Kville och Uddevalla.  Banverket beställde arbetena av Saab som i sin tur anlitade BAS som underentreprenör. Balfour Beatty Rail AB (BBR) förvärvade senare Saab och blev genom förvärvet kontraktspart.

Baneservice AS Norge Filial har fakturerat Balfour Beatty Rail AB för utförda kontraktsarbeten, ändrings- och tilläggsarbeten samt ett krav avseende väsentligen rubbade förutsättningar. Fakturorna har dock inte betalats och därför stämmer Baneservice nu Balfour Beatty på 30 miljoner kronor. En stämningsansökan har lämnats in till Västmanslands tingsrätt.

Rättstvisten gäller även Balfour Bettys beslut att bryta kontraktet med Baneservice. Balfour Beatty hävde i januari 2009 entreprenadkontraktet med den norska entreprenören och valde att slutföra projektet med en annan entreprenör. Av hävningsförklaringen framgick att BBR åberopade tre skäl för hävningen, nämligen att BAS inte hade följt avtalade skyddsföreskrifter, att det kvarstod problem med projekteringen och tidsplaneringen samt att BAS hade underlåtit att ställa nöjaktig säkerhet.

Västmanlands tingsrätt ansåg att BBR var skadeståndsskyldigt gentemot BAS då de inte visat att grund för hävning av entreprenaden. I domen från december 2011 menade man att BAS lidit skada på grund av hävningen.

Balfour Beatty Rail AB överklagade till Svea Hovrätt, som ändrade tingsrättens dom februari i år och befriade Balfour Beatty Rail AB från skyldigheten att ersätta Baneservice AS Norge. Hovrätten fastställde att Balfour Beatty Rails hävning av kontraktet med Baneservice var korrekt, då säkerhetsincidenterna som orsakats av Baneservice har varit av allvarlig art. Hovrättens dom tydliggör att flera av incidenterna varit av den art att de i sig, utgjort allvarliga kontraktsbrott.

– Arbetet på järnvägen måste utföras säkert och för oss handlar det om att säkerheten alltid är första prioritet, säger Balfour Beatty Rails försäljnings- och projektdirektör, Mikael Thorslund.

Nu har Baneservice vänt sig till Högsta domstolen och begärt prövningstillstånd. 

I sin överklagan skriver man:

”BAS yrkar att Högsta domstolen beviljar provningstillstånd och med ändring av hovrättens dom bifaller käromålet och således fastställer skyldighet för Balfour Beatty Rail AB att utge ersättning för den skada som BAS lidit till följd av att BBR utan tillräcklig grund har hävt partemas avtal om entreprenad avseende Bohusbanan”.

Mikael Thorslund väljer att inte uttala sig om stämningen mot Balfour Beatty.

– Vi vill inte kommentera en pågående rättsprocess. Vi avvaktar och ser hur högsta domstolen väljer att agera.

Susanne Bengtsson

[email protected]