Nyheter

Stark avslutning för betong under 2014

Hus hade en större produktion 2014 jämfört med 2013, men för kategorin infrastruktur var trögare.
Det visar Svensk Betongs Betongindikator.

Svensk betongs Betongindikatorn för december 2014 visar att året startade med betongproduktion i nivå med 2013. Under senare delen av 2014 ökade den totala produktionen och där var det kategori Hus som hade en större betongproduktion jämfört med 2013.

För kategori Infrastruktur har det varit ett trögare år och produktionen har under hela året varit lägre jämfört med 2013 utom i december.
En förklaring till det är att under 2013 var det många stora projekt som Citybanan som var betongintensiva, men som inte haft lika mycket betongarbeten under 2014.

I ett pressmeddelande säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong:
– I Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturprognos görs bedömningen att utfallet totalt sett ser hyggligt ut för 2015. Uppgången ser ut att breddas inom byggindustrin men med en långsammare tillväxttakt än 2014 inte minst inom bostadsbyggandet. Vilka konsekvenser det kommer ge för betongproduktionen under 2015 blir intressant att följa, inte minst mot bakgrunden av den positiva utveckling vi sett under andra halvan av 2014.